Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

102

OVERIJSEL (KAMPEN, 1561).

verstaen worden, laten an syne samentlicke guederen, die schulde ierst offgetogen, oer wetlicke off geboerlicke andeel, genoemt legitima; anders word die vermaeckinge gants van onweerden.

189. Die legitima is, daer vier kinderen off daer onder sind, dat derdendeel der nagelaten guedern. Ende daer meer sind dan vier, die helfte.

189. Indien die olderen oere kinderen gegeuen ende besettet hedden etslick guedt, dat min beliepe dan die legitima, so sal dieselue van dat ander guedt verheelt ende vervult worden. 189. Dese legitima mach durch den oldern in oeren wtersten wille niet beswaert worden; ende, off die beswaert were, sall die beswernisse daer offgedaen worden. 142, 189. Wanneer een kynt oeck an all syner oldern guedt die lijfftucht gelaten weer, mach dat kint all euenwell van den eygendom der guedern so veel offtrecken als die legitima beloept, daerin men doch mede rekenen moet den eygendom van sulck guedt als hy voer die legitima beholt mit derseluer stocken ofte parcelen lijfftucht bij den anderen.

De erfgenaam, met uitkeering van legaten belast, mag de quarta Falcidia aftrekken; doch niet als hij geen erfgenaam bij inventaris zich heeft verklaard of als de legaten tot liefdadige doeleinden zijn gemaakt of de erflater den aftrek heeft verboden. De quarta Trebellianica mag steeds worden afgetrokken; dezen aftrek kan de erflater niet verbieden.

187. Wanneer die testatoer, gemaect hebbende in sijn erffgen. syne erffnisse seer mit vermaeckinge ende legaten beswaert heft, so moegen die erffgenamen van die legaten so veel offtrecken, dat sie dat vierendeel der erffnisse beholden moegen, welcke vierendeel word Falcidia genoemt.

Dit vierendeel mach die erffgenaem niet offtrecken, wanneer hy geen erffgenaem by inuentario sich verclaert heft; item wanneer die legaten ende vermaeckinge geschiet sind tot guedige ende erbarmlicke saecken, genoemt ad pias causas; item wanneer die testamentmaecker sulcx off te trecken verhoeden heft.

188. Wan een testatoer erffgen. gemaect ende den heft besweert off beuoelen syne verlatene erffnisse andern puerlick ende van stonden an off een wyle tijts daernae oeuer te leueren, so mach die erffgen., als hy die erffnisse enen anderen ouerleueren sall, dat vierendeel, genoemt Trebellianica, van den samentlicken

Sluiten