Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVERIJSEL (18E EEUW).

149

„Om welke dan en andere redenen en rechten meer het edele en achtbaare gesurrogeerde stadgerechte voornoemd, met toegetrokken advijs van den ondergeteekenden reehtsgepromoveerden, de justitie blotelijk in aanschouw neemende, rejecteerd de geobjiciëerde exceptie van inqualificatie, ordonneerende partijen voorts, om op den 14den dag na de pronuntiatie deezes of op een ander sortabel termijn de cautie of borge te stellen, zooals naar Landrecht, part. 1, tit. 8, art. 3 behoord, of anders handelen naar rade, met compensatie van kosten, hierover gevallen, om redenen. Aldus geadviseert binnen Campen den 1 October 1767. Abr. Vestrinck, Dr."

Resolutiën van Gedeputeerde Staten van Overijsel betreffende hoorige goederen der Provincie.

1726, Oct. 16. Den hofmeiers van de in Twente gelegen hoven der Provincie wordt bevolen in hun protocollen nauwkeurig aan te teekenen de tijdstippen, waarop rechten van onder die hoven ressorteerende boerderijen zullen zijn vervallen aan de Provincie. Hun wordt voorts gelast van de overschrijving van vervallen rechten kennis te geven door inzending van uittreksels uit hun protocollen.

Deventer, den 16 October 1726.

Zijn ingevolge resolutie en aenschrijven van den 14 September deses jaars ter vergaderinge erschenen en gehoort de 16. respective hoffmeyers van de hooven in Twente en zijn vervolgens naegesien en geexamineert derselven prothocol over de vervallene rechten aan de Provintie.

Waarop gedekbereert en specialijk gereguardeert zijnde, dat deselve prothocollen meerendeels seer defectueus zijn bevonden, is goedtgevonden de voorschreven hofmeyers serieuslijk aen te manen ende te gelasten, om toekomstigh haere prothocollen soodanigh te dresseren, dat zij op alle tijden en soo ras gemelde rechten vervallen zijn, immediatelijk daernae hiervan aentekeninge in haare prothocollen sullen maeken, sonder die tot langer tijd te verschuyven; dat sij pertinentelijk daarbij sullen aentekenen de dag en tijd, wanneer deselve vervallen zijn. Ende dat, geeyst wordende de overschrijvinge deser vervallen rechten, sulks niet bij een particuliere memorie, als tot nu toe gedaen hebben, maar bij extract uit derselver prothocollen,

Sluiten