Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PROVINCIE UTRECHT (1486).

317

dich tot syn veerthien jairen, ende een dochter tot hair twaleff jaeren.

Pandingsrecht vloeit voort uit huwelijksvoorwaarden, die bekrachtigd zijn door de Overheid bij transfixbrief. In de huwelijksvoorwaarden, zooals ze eens zijn vastgesteld, valt niet te wijzigen. De gemeenschap van goederen is pas van kracht na verloop van jaar en dag na den dag van het huwelijk. Sterft een der echtgenooten binnen dezen termijn dan behoudt ieder van der partijen wat hij of zij aanbracht. De schulden, staande huwelijk gemaakt, worden voor de helft gedragen door den overlevenden echtgenoot en voor de helft door de erfgenamen van den overleden echtgenoot. XXII.

1. Item hylicxvoorwairden, getransfixeert van den heere 144. van den lande off van den gerechte, dairmeede mach men panden die se behoeft. Mair die nyt getransfixeert en sijn, mair van

38. alle seggers besegeit, off dair die seghsluyden als hylicxmannen noch leeven ende eendrachtelick tuygen, die syn van weerden, ende dair en mach men geen onschult voor doen; ende dair moet men eerst om rechten eer men panden mach.

38. 2. Item een man ende wyff en moogen geen hijlicxvoorwairden met een maicken dan dair sij eerst meede vergadert zijn.

38. 3. Item een man, die een wyff trouwet, ende blyven jaer ende dach sonder hylicxvoorwairden byeen sitten, hair goet, dat eygen goet is, sal men deijlen ende is gemeen. Mair sterft een van beijden binnen deesen tyt, soo sal een yegelick mit dat hy aengebrocht heeft wtgaen, ende de vrouwe sal hair 29, 33. trouweschat meedeneemen, hair morgengave met hair cleyderen, cleynodien ende vordeel, tot hoeren lyve dienende; ende die schuit sullen die erffgenamen gelyck mit die vrouwe betaelen.

De uitgeboedelde, die binnen jaar en zes weken na 't huwelijk nog niet gebonden is (op de wijze in art. 3 bedoeld) heeft het recht, om als vader of moeder sterft, de uitboedeling in te brengen en mee te deelen in de nalatenschap, of de uitboedeling te houden en niet mee te deelen.

34. 4. Item die wtgehylickt is ende syn meedegaven heft, indien hy nyt verbonden is in hylicxvoorwairden binnen een jaer ende ses weecken, ende die vader of moeder sterft, soo sal diegeene, die soo wtgehijlict is, dat goet weder innebrengen, dat hy wtgehadt heeft, off hij en sall nyt meede deijlen.

Sluiten