Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

402

AMSTERDAM (17E EN 18E EEUW).

III. AMSTERDAM.

G. Rooseboom, Recueil van verscheyde keuren en costumen binnen de stadt Amsterdam, 2e druk, 1656.

Het voorrecht des verhuurders op de invecta et illata en hoever zich het uitstrekt.

Cap. LI. Van huur en ende verhuur en. 152. 18. Alle de goederen, die den verhuurder op sijn bodem vindt, zijn deselve voor sijne huure verbonden, niet alleen deghenen, die den huurder selfs toekomen, maer oock deghenen, die den huurder tot sijne huishoudinge ofte gebruyck van sijne neeringe geleent sijn. Maer 't gene den huurder van anderen in handen heeft om te wercken, en is den verhuurder voor sijne huure niet verbonden, als zijn zijde, zijde waren ende eenige andere 65. materiën ende stoffen, dewelcken, by den eygenaers gereclameert zijnde, denselven in regart van de verhuurder worden gheadjudiceert sonder dat deselve verhuurder daaraen eenige actie heeft.

Groot Placaetboeck, II, p. 2212.

1594, Maart 8. Verhouding van het centraal wetgevend gezag tot dat eener stad. — De Staten van Holland, bepalen dat generale hypotheken, voor Schepenen van Amsterdam gevestigd, preferentie hebben boven later speciale, op goederen in Amsterdam gevestigd, uitgezonderd later gevestigde kustingen. Verder dat generale hypotheken, niet voor Schepenen van Amsterdam gevestigd, geen preferentie geven in Amsterdam, water-brieven op schepen uitgezonderd.

De Ridderschap, Edelen ende Steden van Hollandt ende West-Vrieslandt, representerende den Staten van denselven lande, allen jegenwoordige ende toekomende, die dese sullen sien ofte hooren lesen, saluyt. Doen te weten: alsoo Burgemeesteren, Schepenen ende Raden der stadt Amstelredamme 7. Ons te kennen gegeven hebben, dat vóór 't publiceren van de Politijcque Ordonnantie van den jare 1580 in de voornoemde stede van allen ouden tyden gebruyckelijck ende coustume gheweest is (post alia:)

Soo ist, dat Wy, de saecke voorsz overghemerckt, nae rype deliberatie uyt onse volkomen macht ende authoriteyt, den vertoonderen ende supplianten alhier gheconsenteert, geoctroyeert ende gheauthoriseert hebben, consenteren, octroyeren ende authoriseren by desen, dat als vooren generale hypoteecque

Sluiten