Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

21

ARTIKEL 95, 96.

er van is niet uitgesloten: men kan een lid beletten te spreken of zijn schriftelijke stem uit te brengen; ook de medeleden kunnen zich hieraan schuldig maken.

Het blijkt niet waarom de misdrijven van het tweede lid minder zwaar gestraft worden dan het verwijderen van een lid uit de vergadering. Konden zij alleen buiten de vergadering gepleegd worden dan zou de reden daarin gezocht kunnen worden dat zij niet den Raad zeR aantasten*); voor zooverre zij in de vergadering gepleegd worden vervalt dit motief, en het verwijderen van een Rd is toch niet een belangrijk ernstiger misdrijf dan de verhindering van de pRchWervuRing.

Vrij en onbelemmerd zijn pRcht vervuRen is voor éen strafwet een wel wat weinig bepaalde uitdrukking.

„Vrij en onbelemmerd" is in verband met de middelen tot beperking van vrijheid hier: zonder door geweld belet of door geweld of bedreiging bevreesd gemaakt te zijn. Het betrokken lid moet feitelijk belet of psychisch gedrongen geweest zijn het vervuRen van zijn pRcht na te laten; weerstaat hij het geweld of komt hij zijn vrees te boven, dan kan er slechts poging zijn.

Onder het vervuRen van den pRcht is te verstaan het deelnemen aan de werkzaamheden. Daar dit vrij en onbelemmerd moet kunnen geschieden, is er dus ook onder begrepen het handelen, spreken en stem uitbrengen naar eigen inzicht.

Of eeu Rd door in een bepaalde richting werkzaam te zijn al dan met in hoogeren zin zijnen pHcht jegens het vaderland vervult — dikwijls een vraag van moraal of van politiek — kan hier niet in aanmerking komen. Wie door geweld een einde zou maken aan de obstructionistische taktiek eener minderheid zou hoe verkeerd zoodanige taktiek ook voor het algemeen geacht mocht worden, zeer zeker door verhindering van het vrij en onbelemmerd werken in den Raad onder het bereik van artikel 95 vaHen ) Zijn pRcht vervult hij die de werkzaamheden verricht waartoe hij geroepen is en zulks doet op de wijze die hij voor zich meent te kunnen verantwoorden. AHeen wanneer de betrokkene zelf uiting zou hebben gegeven aan de bedoeling om ziin bevoegdheden voor een ander doel dan de vervuRing van zijn pRcht te gebruiken, zal dit anders zijn.

9. Voor de bijkomende straf zie artikel 106.

*) Polenaar en Heemskerk, aanteekening 12.

*) Polenaar^en Heemskerk, aanteekening 17." Het beletten van den geheelen fweed ifr ™hr\™?* *™ -Mvers zeggen, a fortiori ondehet Et wT" 6 ™ den **** -* oplost £

Sluiten