Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ARTIKEL 138, 139.

172

absoluut noodig dat er ook meer dan één persoon veroordeeld worden; één der daders kan onbekend gebleven zijn of vallen in de termen van artikel 37, 38 of 39. Echter zal moeten vaststaan dat meer dan één het feit, en wel het strafbare feit gepleegd hebben; ontbreekt bij sommigen een element van het misdrijf, bijv. de wederrechtehjkheid, dan is er, zoo slechts één dader overblijft, niet door vereenigde personen gepleegd *).

Artikel 139.

Hij die in een voor den openbaren dienst bestemd lokaal wederrechtehjk binnendringt of, wederrechtehjk aldaar vertoevende, zich niet op de vordering van den bevoegden ambtenaar aanstonds verwijdert, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van ten hoogste driehonderd gulden. Hij die zich den toegang heeft verschaft door middel van braak of inklimming, van valsche sleutels, van een valsche order of een valsch kostuum, of die, zonder voorkennis van den bevoegden ambtenaar en anders dan ten gevolge van vergissing binnengekomen, aldaar wordt aangetroffen in den voor de nachtrust bestemden tijd, wordt geacht te zijn binnengedrongen.

Indien hij bedreigingen uit of zich bedient van middelen geschikt om vrees aan te jagen, wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar.

De in het eerste en derde hd bepaalde straffen kunnen met een derde worden verhoogd, indien twee of meer vereenigde personen het misdrijf plegen.

1. Het misdrijf van dit artikel verschilt van dat van artikel 138 alleen ten aanzien van de plaats waar het gepleegd wordt en de persoon die daar als rechthebbende optreedt.

In het ontwerp waren beide bepahngen gescheiden alleen omdat de meer eigenhjke huisvredebreuk, gepleegd met betrekking tót private eigendommen, tot een klachtdelict was gemaakt, althans van een andere reden blijkt niet; en in de memorie van toelichting wordt het verschil tusschen de beide misdrijven alleen met de schending van verschillende belangen als grondslag voor het onderscheid tusschen klachtdelict en ander delict in verband gebracht.

*) Anders dan met toepassing op diefstal door vereenigde personen, Rechtbank 's Hertogenbosch 11 Februari 1896, P. v. J. 1896, no. 27.

Sluiten