Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

217

artikel 150.

yerplaatser of vervoerder de wil om een lijk, en wel een lijk dat is weggenomen of opgegraven, te vervoeren en zulks wederrechtelijk. Voor wederrechtelijk verplaatsen of vervoeren is niet noodig dat het hjk wederrechtehjk is opgegraven of weggenomen; er staat niet: wederrechtehjk verplaatsen of vervoeren van een wederrechtelijk opgegraven of weggenomen hjk.

4. Verplaatsen staat tot vervoeren als het mindere tot het meerdere; vervoeren is ook verplaatsen, maar ook al is er nog geen vervoer kan er toch verplaatsing zijn.

Wegens het verband waarin verplaatsen hier voorkomt zal er echter met elke geringe verandering in den stand van het lijk, het op zijde schuiven en derg. onder begrepen moeten worden, zulk een

TanlTT tnTm Waarliik ak een wederrechtelijke

handeling kunnen worden aangemerkt; de wetgever heeft hier blijknaar gedacht aan amoveeren.

Verbergen is niet afzonderlijk genoemd; het is onder wegnemen begrepen; indien het betreft het lijk van iemand die aan een gewelddadigen dood gestorven is, valt het onder het bij de InvoeSXfls arÜkeI 43 2° ^ Be^af™et van 10 April

5. Het opgegraven, weggenomen, verplaatste, vervoerde voorwerp moet zijn een lijk.

Onder hjk in het algemeen het doode lichaam, i8 het doodgeboren kind begrepen, krachtens de bepaling van artikel 1 der Begrateniswet m verband met het opschrift der wet en dat Z

Lh £ 151 " V°lgenS de memorie *■» toehchting 2

doodgeborenen toepasselijk *). ë P

Hieruit volgt dat een onvoldragen vrucht, als zij nog geen doodgeboren kind genoemd kan worden, geen lijk is; op" haar vnid de Begrafeniswet geen toepassing, waaraan niets wordt afgedTan door de omstandigheid dat bij de behandeling van die wet werd gezegd dat onvoldragen vruchten ook wel begraven kunnen worden;

IvenJ dTetn dt0t TT" T *" de ™ *» ^ benevens die (en de verphchting) tot begraven van hjken maakt dit

niet2alleen niet tot hjk, maar onttrekt het aan de benaming van Vermits men ook niet wel spreken kan van geboorte of overlijden

v^^^T-Tf'iïhier bedoeid wordt-

volgens artikel 151 met als hjk worden beschouwd.

x) In dezen zin Rechtbank 's-Hertogenbosch 24 Februari 1887 w u.7 Gerechtshof Amsterdam 16 Juli 1889, W. 5766 *««*■»» "87, W. 5387,

2) Anders Tak t.a.p. bladz. 126 volg.

Sluiten