Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

artikel 3946ÏS, 395.

364

vaartuigen maar ook bij schepen. Het werd vroeger trouwens in zijn geheel teruggenomen, niet enkel voor zover het zeevisschersvaartuigen betreft.

2. Schepeling kan hier in gelijken zin worden opgevat als bij artikel 381 (zie aanteekening 3 aldaar) zoodat het in dienst nemen van een schepeling is het in dienst nemen van iemand opdat hij schepeling worde.

6. De reeder, boekhouder, schipper moet weten dat degene dien hij in dienst neemt zich aan zijn verbintenissen onttrokken heeft op de wijze in artikel 391 omschreven. In het ontwerp werd in de plaats van deze bepaling van den omvang der wetenschap gelezen: dat deze is gedeserteerd. Daarbij was dus noodig bekendheid met het bestaan van het misdrijf van desertie. Zonder dat blijkt waarom, wérd in het ontwerp van wet tot beteugeling van desertie van zeevisschers de ook thans gekozen redactie gebezigd.

Het artikel spreekt van „op de wijze in artikel 391 omschreven". Strikt genomen omschrijft artikel 391 niet een bepaalde wijze van zich onttrekken, maar een zich onttrekken onder bepaalde omstandigheden en met bepaalde gevaren daaraan verbonden. M. i, past het woord „wijze" nog juist wél op de strijd met de verplichting uit de arbeidsovereenkomst, niet op het te duchten zijn van gevaar. Het eerste zal den in artikel 3946m bedoelden reeder, boekhouder of schipper dus bekend moeten zijn, wil het artikel op hem toepasselijk wezen, niet het laatste, hetgeen hem ook niet licht bekend kan zqn,

4. De omschrijving van het misdrijf is zoo algemeen dat het feit niet alleen strafbaar is bij gelijksoortigheid van vaartuigen: indienstneming op een schip is strafbaar zoowel wanneer zij den deserteur van een zeevisschersvaartuig als dien van een schip betreft, evenzoo op een zeevisschersvaartuig.

5. De bepaling van het tweede lid is alleen toepasselijk op den schipper, den eenige voor wien het feit, buitenslands gepleegd, ingevolge artikel 7 strafbaar kan zqn.

Artikel 395.

De opvarende van een Nederlandsch schip of zeevisschersvaartuig die aan boord den schipper, of de schepeling die aan boord of in dienst een meerdere in rang feitelijk aanrandt, zich met geweld of bedreiging met geweld tegen hem verzet of hem opzettelijk van zijne vrijheid van handelen berooft, wordt, als

Sluiten