Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ARTIKEL 429.

434

elk geval beslissen omtrent de mogelijkheid van het gevaar. Terwijl een vuur, aangelegd op eenige meters van een houten gebouw, die mogelijkheid oplevert is deze uitgesloten wanneer het wordt aangelegd tegen een volkomen brandvrijen muur of op zoodanige wijze dat niettegenstaande den geringen afstand brandgevaar is uitgesloten1). Ook windrichting en windsterkte kunnen invloed hebben op beantwoording van de vraag of de afstand zoo kort was dat brandgevaar kon ontstaan.

Het hier bedoelde brandgevaar is blijkens den zinbouw dat waaraan hetgeen zich op korten afstand bevindt rechtstreeks blootstaat.

Indien wegens de voorschriften van artikel 168 en 194 der Gemeentewet met de bepaling van no. 1 bestaanbaar geacht kan worden die van gemeenteverordeningen, houdende verbod van afsteken van vuurwerken op andere plaatsen dan die door het gemeentebestuur of den burgemeester zijn aangewezen en toegelaten, ontstaat de vraag of de aanwijzing van een plaats de toepasselijkheid van dit artikel opheft. Ik beantwoord die ontkennend: de aanwijzing toont wel aan dat het gezag dat ze deed de plaats niet gevaarlijk acht, maar of zij dat werkelijk niet is heeft de rechter te beslissen *).

3. Blijkens de memorie van toelichting der Staatscommissie3) wilde men artikel 471 2° van den Code pénal overnemen, uitgebreid in verband met de beslissing van den Hoogen Raad dat onder vuurwerk, feu d'artifice, een vuurwapen niet begrepen is. Nu echter niet een algemeene term is gekozen, is nog niet onder het artikel begrepen al wat niet onder vuurwapen en vuurwerk valt al kan het brandgevaar veroorzaken 4).

4. Aanleggen van een vuur heeft een beperkte beteekenis, het is het in brand steken van op een bepaalde plaats bijeenverzamelde brandstoffen, bestemd om op de plaats zelf met welke bedoeling dan ook verbrand te worden.

Hieronder kan dus niet vallen het' in brand steken van beidegewas en dergelijke nog aan den grond vastzittende, noch van andere voorwerpen die over een groote uitgestrektheid verspreid zijn. Dit zal naar omstandigheden onder brandstichting of onder de overtreding van artikel 428 kunnen vallen; zie aanteekening 3 op artikel 157.

1) VgL Polenaar en Heemskerk, aanteekening 2.

2) Anders Polenaar en Heemskerk, aanteekening 1. 8) Smidt HL eerste druk 191, tweede druk 199.

*) VgL Kantongerecht Gulpen 12 December 1898, Tijdschrift voor strafrecht XII, Rechtspraak blz. 36.

Sluiten