Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Reglement buitenlandsch verlof.

gesloten') Europeesche ambtenaren die in vasten2) dienst van den Lande zijn.3)

De verloven worden verleend door den Gouverneur-Generaal.

Aan ambtenaren die op het tijdstip, waarop zij verlof vragen, geen bezoldiging, nonactiviteitstraktement of wachtgeld uit 's Lands kas ontvangen, zoomede aan hen, die in het genot van onderstand zijn, wordt verlof slechts in bijzondere gevallen, ter beoordeeling van den Gouverneur-Generaal, verleend.

Onder ambtenaren, bedoeld in de eerste alinea van dit artikel, worden verstaan zij, die volgens de bepalingen op het verleenen van pensioen aan Europeesche burgerlijke4) ambtenaren in Nederlandsch-Indië als zoodanig worden beschouwd. 5)

Op burgerlijke schrijvers onder het departement van Oorlog, zoomede op alle andere burgerlijke landsdienaren, die eene lagere bezoldiging dan van ƒ 125.—'s maands genieten of laatst genoten hebben, is dit reglement niet van toepassing, ten ware zij

1) Roomsen-Katholieke geestelijken van den derden rang hebben geen aanspraak op buitenlandsch verlof (art 2 St. 1892 no. 100).

Ambtenaren, die zich schuldig maken aan misbruik van sterken drank, behooren uit 's Lands dienst verwijderd en in geen geval ter verkrijging van een buitenlandsch verlof voorgedragen te worden (Bb. no. 146H.

2) Wat Jjgtreft tijdelijke landsdienaren zie bijbl. no. 637i*ierachter.

3) Bij het adviseeren op aanvragen om buitenlandsch verlof moeten de Departementschefs uitdrukkelijk verklaren of de aanvrager onvoorwaardelijk geschikt is om na terugkeer van verlof te worden herplaatst in de laatstelijk door hem bekleede betrekking en zoo neen, de redenen vernielden, waarom zulks niet het geval is (bijbl. no.J<588).

4) De betrekking van militair lid van het HoogMilltair-Ger-chtshof is geen burgerlijk ambt. (bijbl. no. 3105). De militaire leden van dat college kunnen dus geen verlof op den voet van dit reglement krijgen. Zijn zij gepensionneerd, dan kan hun evenmin verlof worden verleend op den voet van St. 1893 no. 237.

5) Zie art. 2 pensioenreglement voor Europeesche burgerlijke ambtenaren in Nederlandsch-Indië (aanhangsel).

Sluiten