Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

heerschenlde belangrijkheid en noodzakelijkheid der sociale natuurlijke doeleinden, die volgens goddelijk plan zich moeten Vemezenlijken in het gezin. Zij mochten niet eenvoudig worden prijsgegeven aan de menschelijke willekeur.

Pas wanneer in het gezin de vaste fundamenten van het geheele maatschappelijke gebouw zjjn gelegd volgens God's plan en de richting gevende lijnen vastgesteld, kan ook een ruimer speelruimte gegeven worden aan de vrije menschelijke déelneming aan de voortzetting van den bouw, zooals dit het geval is in de burgerlijke en staatsontwikkeling. Er is inderdaad geen meer fundamenteel goed der menschelijke maatschappij dan het bestaan van den mensch zelf, en daarom geen belangrijker sociaal doel der natuur dan de voortplanting van het geslacht in overeenstemming' met zijn waardigheid als verstandelijk wezen. En daartoe moet de mensch niet slechts zonder meer in het leven geroepen worden, hij moet Hchamelijk, geestelijk en zedelijk-godsdienstig worden opgevoed en bekwaam gemaakt tot een menschwaardige zelfstandigheid. Met dit hooge doel is overeenkomstig de meest elementaire sociale verhouding1, die er bestaan kan, het godgewijde echtgenootschap der echtgenoot en, met zijn natuurlijke uitbreiding in de verhouding van ouders en kinderen. Maar deze huiselijke oergemeenschap wordt van haar kant onmiddellijk weer het uitgangspunt en een aanknooping tot verdere verbinding en organische vervolmaking van het huis. Daartoe behoort van den eenen kant de Verhouding, tot de dienstboden, van den anderen kant de eigendomsverhouding als natuurnoodzakelijk substract van het geheele huiswezen.

Zoo rondt het huis zich af op den natuurrechtelijken, grondslag niet alleen tot een volg|ens zijn innerlijke be-

376

Sluiten