is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedkundige aanteekeningen over de Stellingwerven en omstreken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

83

water doorgebroken is, en men niet weten kan, waar zij waar te nemen zijn, zoo belasten wij U ambshalve, dadelijk voor eerst zoodanige order te stellen in uw bedrijven, dat de manschap, waarop de zelve is gesteld, zonder een uur, ja zonder een momentum versum naar 't Heerenveen kome te marcheren, bij gebreke dies protesteeren wij onschuldig te willen wezen van de onheilen, die 't land en de goede ingezetenen overkomen mochten; ten anderen ook ongezuimd op 't geweer te stellen die verdere manschap van uwe bedrijve (exempt de mennonisten, die haar gemoed zulks niet toelaat) haar een plaats te ordonneeren, waar ze in uw bedrijven bij onverhoopte mot mogen te zamen komen; ten derden, de Volmachten van uw bedrijve aan te manen, om zich in deze gevaarlijke constitutie van tijd en zaken onder nacht en dag herwaarts te begeven, en op het Landhuis te vervoegen, met die andere volmachten, zoo is 't inlaten van 't water en andere voorvallende punten, 's Lands behoudenis conserveerende, te delibereeren en resolveeren. Waar toe wij ons n effens U, zoo liefde behoudenisse van 't Vaderland is, eenemaal verlaten. Leeuwarden 25 Aug. 1673 N. Stijl."

Was geteekend, „U goede Vrienden de Gedeputeerde Staten van Vriesland", enz.

De vrees was groot. Velen vluchtten uit de dorpen en borgen zooveel van de goederen als maar mogelijk was, maar veel moest worden achtergelaten.

Bij Oldeholtwolde haalde de vijand het rijtuig van kapitein Tamminga en een wagen met bagage van een herbergier in; die voertuigen bleken in den weg vast te zijn geraakt.