is toegevoegd aan uw favorieten.

Albert

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

91

hij bedriegt zich ; het waa niets beters dan een burgerlijke vigilante, die karakteristieke uitvinding onzes tijds, les jouissances a portee de tout le monde. Ik zie er vóór mij, die bij dat woord, die bij dezen lof den 5 neus ophalen: „men wordt er in neêrgetrokken naar de laagte der straat," zeggen zij, „ook laten de veêren veel te wenschen over," op de keijen vooral, niet waar ? „en het geraas is ondragelijk ;" — ik bid u, ga niet voort. Gij zoudt er ons door uittarten u een

10 bewijs te leveren, hoe zalig men zich trots dat alles op die coussins poudreux wanen kan; het is eene dubbele verzoeking, dewijl we daardoor ongezocht een verschrikkelijk minnedicht van Bilderdijk zouden contrasteren; wij meenen een minnedicht, door dezen,

16 in afgrijselijk weder, op een' voorbeeldeloos hotsenden bolderwagen geschreven ; neen, voor de vuist opgezegd, en trots al het galmige onthouden, wan- ii staat ex tempore onder gedrukt. Maar gij gunt' ons de vigilante, mits wij u den uitval sparen, en wij scheiden er

20 van met de enkele tegenstelling, dat Odilde haren minnaar bij het afwippen .der trede te gemoet vloog, dat Albert zoo gelukkig niet was.

Immers, der woning van de Maze ingelaten, zag hij Henriëtte — die hem in den gang niet eens gewaar

26 werd — een ander vertrek dan de gezelbge huiskamer binnenzweven. Zoo zijn gehoor hem niet had bedrogen, klonk haar uit de zaal eene mannestem1 tegen. En als dat oreille en campagne ditmaal niet te vergeefs op de voorposten had omgezworven, dan — dan

80 zweemde die stem naar — doch moest dan de Weledelgeboren Meester dien ganscben dag in zijne verbeelding spoken ? o jaloezij ! Weinige schreden nog,

. en hij zou weldra de overtuiging hebben, of bij zich al dan niet had bedrogen ; hij trad de huiskamer in, — I 86 Anne ontving hem, — gekleed, gekapt, gereed om

1 Gids 1841: mannenstem.