Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uit deze afkeuring van het uitroepen van lichamelijke letsels tot verhinderend huwelijksimpediment, volgt evenwel niet, dat alles moet worden verworpen, wat door de moderne geneeskunde op dit gebied wordt voorgestaan. Want er zijn nog andere factoren bij in het spel, waarop tot nu toe de aandacht niet is gevestigd, nl. de onwetendheid, waarin de trouwlustige kan verkeeren aangaande zijn eigen gezondheidstoestand en het gevaar voor bedrog van de niets kwaad vermoedende partij door de aan een geheime kwaal lijdende wederpartij. Het kan immers gebeuren, dat iemand, die zich in het huwelijk wenscht te begeven, tot andere gedachten zou komen, wanneer hij wist, dat hij lijdende is aan een kwaal, waaruit voor hem zelf, voor zijn echtgenoot en voor zijn kinderen verderfelijke gevolgen kunnen voortspruiten, en degene, die na het aangegane huwelijk tot de overtuiging komt door zijn wederhelft bedrogen te zijn, ziet zijn heele huwelijksgeluk verwoest.

Aan de wenschelijkheid van een geneeskundig onderzoek vóór het huwelijk zal dan ook in alle geval moeten worden vastgehouden en van moraal-philosophisch standpunt is er geen principieele moeilijkheid, dat het burgerlijk gezag in dezen met dwingende macht optreedt, hetzij door enkel straf te bedreigen tegen hem, die in het huwelijk treedt zonder zijn geschiktheid daartoe bij deskundig onderzoek te hebben doen vaststellen, hetzij door het nalaten van het bedoeld onderzoek tot verhinderend huwelijksbeletsel te verheffen, zoodat niemand een door den staat erkend huwelijk zal kunnen aangaan, wanneer hij geen bewijs kan overleggen, dat hij met het oog op zijn aanstaand huwelijk geneeskundig is onderzocht.

Om echter de individueele vrijheid niet meer aan banden te leggen dan voor het algemeen welzijn strikt noodig is, moeten aan een dergelijke wettelijke regeling eenige eischen worden gesteld.

Vooreerst behooren de ziekteverschijnselen, waarom iemand ongeschikt voor het huwelijk wordt verklaard, kort en duidelijk te zijn aangeduid, zoodat er zoo weinig mogelijk speling overblijft voor verscheidenheid van be-

6

Sluiten