Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gevolgtrekkingen eenvoudig niet te ontkomen is, en dat het Spiritisme noch als wetenschap, noch als grondslag van wereld- en levensbeschouwing, langer mag en kan worden geminacht of doodgezwegen.

Er is geen onderwerp, dat zulke eigenaardige moeilijkheden voor een wetenschappelijke behandeling biedt als het Spiritisme. Niet omdat het onderwerp zelf zoo moeilijk te vatten is. integendeel. Behalve enkele onderdeden, als de ingewikkelde analyse der kruiscorrespondentie. en het tegenover elkaar stellen van het vóór en tegen der animistische en spiritische verklarings-theorieën. is de kennisname der verschijnselen zoo gemakkelijk, dat zelfs de eenvoudigste daartoe bekwaam is.

Maar de moeilijkheid ligt in de bevooroordeeldheid van den menschelijken geest De meesten staan er niet zoozeer objectief-kritisch, als wel bewust of onbewust bevooroordeeld tegenover. Zoowel tegenover de verschijnselen als tegenover de verklaring ervan. Velen kunnen die rare dingen, die hocus-pocus. eenvoudig niet gelooven; zulke dingen zijn in strijd met alle dagelijksche ervaring, alle gezond verstand, zeggen ze. en *t is bespottelijk maar een oogenblik te denken, dat het iets anders kan zijn dan bedrog of zelfbedrog. Het kan zelfs zóó hun ergernis wekken, dat ze van dien onzin niet eens kennis willen nemen.

Anderen nemen er wel kennis van. maar kunnen, of willen, de juistheid der verschijnselen niet toegeven, omdat er iets is in hun onderbewustzijn, dat zich met hand en tand tegen de aanvaarding ervan verzet. Misschien is het de godsdienstige opvoeding, die ze van kindsaf hebben ontvangen en die hun geheele onderbewustzijn

2

Sluiten