is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetten en besluiten betreffende: loodsdienst voor zeeschepen ...

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 99 -

worden zij op de beurtlijst gebracht in de volgorde, waarin zij daarvan waren afgevoerd.

Elke loodsdienst wordt voor eene beurt gerekend.

16. Binnenloodsen, na volbrachte loodsreis op eene andere standpaats aankomende, kunnen bij gebrek aan loodsen door den Commissaris tot terugloodsen naar hunne eigen standplaats worden gebezigd.

Zij worden echter tot dat einde niet langer opgehouden dan uiterlijk vier en twintig uren na het tijdstip van aankomst.

De kosten, zoo van verblijf op eene andere standplaats, als van de terugreis, komen ten laste van de loodsen.

Behoort bij Koninklijk besluit van 2b Februari 1916 (Staatsblad n°. 89).

Mij bekend, De Minister van Marine, J. J. Rambonnet.

Besluit van den 'losten Januari 1905, S. 30, tot vaststelling van seinen voor schepen, die een loods verlangen. 1

Wij WILHELMINA, enz.

Op de voordracht van Onze Ministers van Marine en van Waterstaat, Handel en Nijverheid van den 21sten October 1903, Bureau S/B n°. 39;

Overwegende, dat het wensehelijk is de bepalingen omtrent de seinen voor schepen, die een loods verlangen, te herzien;

Gelet op het Koninklijk besluit van 10 October 1875 (Staatsblad n°. 178), zooals dat is gewijzigd bij de Koninklijke besluiten van 3 Augustus 1896 (Staatsblad n°. 147) en van 24 April 1897 (Staatsblad n°. 107). en op het Koninklijk besluit van 22 Januari 1902 (Staatsblad n°. 5);

Den Raad van State gehoord, advies van den 3den Januari 1905, n°. 13;

Gelet op het nader rapport van Onze voornoemde Ministers van 14 Januari 1905, Bureau

1 De seinen, bestemd voor gevallen van nood of behoefte aan hulp, zijn geregeld in art. 31 van het hierna afgedrukt besluit van 24 April 1897, 8, 107, zooals dat sindsdien is gewijzigd. "

7*