is toegevoegd aan je favorieten.

Wetten en besluiten betreffende: loodsdienst voor zeeschepen ...

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan te bieden certificaat, ten bewijze, dat het schip naar behooren is geloodst, in te vullen en te teekenen.

Indien naar de meening van den gezagvoerder het schip niet naar behooren is geloodst of de loods niet tijdig heeft gewaarschuwd, dat van het dieplood gsbruik moest worden gemaakt, moet de gezagvoerder daarvan in het certificaat melding maken.

63. De gezagvoerders zijn verplicht om zoolang de loodsen aan boord verblijven, hen kosteloos van behoorlijke voeding en eene behoorlijke slaapplaats te voorzien.

Zij — zoomede de andere opvarenden — zijn gehouden zich jegens den loods beleefd en behoorlijk te gedragen.

De loodsen kunnen er aanspraak op maken dat hen tusschen 7 u. en 9 u. des voormiddags een ontbijt, tusschen 12 u. en 2 u. des namiddags een middagmaal en tusschen 6 u. en 8 u. des avonds een avondmaal wordt verstrekt.

Indien zulks door omstandigheden onmogelijk is of nagelaten wordt zal den loodsen door de gezagvoerders een voedinggeld worden uitgekeerd ten bedrage van f 1 wegens het gemis van ontbqt, van f2 voor het middagmaal, en van f 1 voor het avondmaal.

BIJZONDERE REGLEMENTEN OP DEN LOODSDIENST

in het le en 2e, het 3e, het 4e en 5e en het 6e district. •INHOUD.

I DISTRICT I 1 en 2 j 3 4 en 5 6 Bestuur en standplaatsen ... art. 11 1 1 Werkkring der zee-

■loodsen ...'.„ 2,3| 2, 6 2 P* 3

Werkkring der bin-

nenloodsen ... „ 4 3,4 3t/m94t/m6| Kruisposten der zee-

f loodsvaartuigen . „ 5,6 6, 7 j 10, 11 L ' — ■oorschriften loods-

L afhaaldienst. . . „ 7 — 7 ■oorschriften betref B fende het naar zee

loodsen. . . „ 8 8,9 2,13,14 8,9 j Bepalingen van

plaatselijk belang „ 9 10,11 15 2 Slotartikel.

BIJZONDER REGLEMENT OP DEN LOODSDIENST i

in het le en 2e district. Art. 1. Het bestuur in deze districten wordt gevoerd door eenen te Harlingen gevestigden Directeur.

Het bestuur op de standplaatsen : Delfzijl, Terschelling, Harlingen,