is toegevoegd aan je favorieten.

Wet van den 17den Augustus 1878, S. 127, tot regeling van het Lager Onderwijs zooals deze wet nader is gewijzigd en aangevuld, met enkele verdere wetten en wetsbepalingen, aanteekeningen, besluiten ter uitvoering en alphabetisch register

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 5 —

Bladz.

vermeld onder p in art. 2 der eerstgenoemde wet .166

17 December 1890, 8. 182. Besluit, tot vaststelling van een programma voor het examen, bedoeld in art. 65bis (87) der wet van 17 Augustus 1878 (Staatsblad n°. 127), zooals die is gewijzigd bij de wet van 8 December 1889 (Staatsblad n°. 175), ter verkrijging eener akte van bekwaamheid voor huis- en schoolonderwijs in het vak, vermeld onder j in art. 2 der eerstgenoemde wet, tot regeling van de wijze van afneming en van hetgeen verder tot dit examen betrekking heeft. (Zooals dit besluit is gewijzigd.) . . . 167 17 December 1890, S. 183. Besluit, tot intrekking van de Koninklijke besluiten van 3 Februari 1881 (Staatsblad n°. 25), 13 Augustus 1881 (Staatsblad n°. 149) en 18 Februari 1883 (Staatsblad n°. 23) en tot vaststelling van programma's voor het examen ter verkrijging eener akte van bekwaamheid, bedoeld in art. 56 (77), onder a, der wet van 17 Augustus 1878 (Staatsblad n°. 127), 2ooals die laatstelijk is gewijzigd bij ■de wet van 8 December 1889 (Staatsblad n°. 175), alsmede tot regeling van de wijze van afneming en van hetgeen verder tot'het examen betrekking heeft. (Zooals dit besluit is gewijzigd.) . . 161 17 December 1890, S. 184. Besluit, tot intrekking van de Koninklijke besluiten van 28 Mei 1879 (Staatsblad n° 104) en 25 April 1882 (Staatsblad n°. 57), en tot regeling van de wijze, waarop wordt voorbereid en ingesteld het vergelijkend onderzoek, bedoeld in art. 28 (29) der wet van 17 Augustus 1878 (Staatsblad n°. 127), zooals die laatstelijk is gewijzigd bij de wet van 8 December 1889 (Staatsblad n°. 175) ...... 168

21 Mei 1891, S. 97. Besluit, tot herziening van de Kegelen voor de Rijkskweekscholen voor de onderwijzers en onderwijzeressen, bedoeld in art. 24 der wet van 17 Augustus 1878 (Staatsblad n°. 127), zooals die laatstelijk is gewijzigd bij de wet van 8 December 1889 (Staatsblad n°. 175). (Zooals dit besluit is gewijzigd.) ... .173

27 Juni 1892, S. 164. Besluit, tot wijziging van het Koninklijk besluit van 24 October 1884 (Staatsblad n°. 219) tot intrekking van het Koninklijk besluit van 18 December 1886 (Staatsblad n°. 214) en tot vaststelling van programma's voor de examens, bedoeld in art. 65bis (87) der wet van 17 Augustus 1878 (Staatsblad n°. 127), zooals die is gewijzigd bij de wet van 8 De-