Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beurzen van Kamers voor den Landbouw 66781 personen. Deze cijfers gingen in den loop der volgende jaren belangrijk omhoog; het waren speciaal de gemeentelijke en de door de gemeente gesubsidieerde arbeidsbeurzen, die voor plaatsing zorg droegen. Blijkens het Statistischesjahrbuchfür das Deutsche Reich 1919, kwamen in 1918, 164777 plaatsingen tot stand, waarvan 159233 110498 mannen en 48735 vrouwen) voor rekening kwamen der openbare of daarmede gelijkstaande arbeidsbemiddeling. Gedurende den oorlog kwam er in het trekken belangrijke wijziging. Niet dat het eindigde, doch de mobilisatie en het sluiten der grenzen e. d, waren oorzaak, dat in de IJpolders en eenige andere streken een zeer nijpend tekort aan krachten viel waar te nemen, waarin niet werd voorzien door de „trekkers".

Door bemiddeling der Centrale Rijksarbeidsbeurs werden toen Belgische geïnterneerden waar noodig geplaatst. Hun en den werkgevers heeft de georganiseerde arbeidsbemiddeling goede diensten kunnen bewijzen.

Het „trekken" is sedert weer in vollen gang, en leidt hoe langer zoo meer voor velen der „trekkers" tot onaangename gevolgen. Talrijke arbeiders doen vergeefsche moeite en moeten onverrichter zake de lange reis naar huis weer maken. Hierbij komt, dat de kans voor de „trekkers" om een werkgever te vinden met het jaar moeilijker wordt, omdat o. a. "rretf^MHiik van machines toeneemt en de werkgevers (ook andere factoren spreken Tne#e}^lte»*te,aUernoodzakelijkste krachten aannemen en deze niet langer in dienst houden dan strikt noodig is.

Er is verder nog een ander ongunstig verschijnsel dat belemmerend is voor de werkgelegenheid. Waren het n.1. in de laatste jaren de ontginningen — Drenthe, Overijssel — die honderden arbeiders bezig hielden, thans geschiedt dit ontginningswerk ln geringeren omvang. Alleen door de belangrijke subsidies die U. E. in verschillende gevallen heeft toegezegd — en vóór November 1919 het Koninklijk Nationaal Steuncomité — was het mogelijk deze belangrijke zaak eeniger mate te bevorderen.

Uit het voorgaande moge U. E. gebleken zijn, dat de arbeidsmarkt in den landbouw — dit weer ruim genomen — nogal ongeregeld

10

Sluiten