is toegevoegd aan uw favorieten.

Verordeningen dienstplicht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Herkeuringsraad.

85

3) De Commandant van het Leger treft de voor de tenuitvoerlegging van beide voorgaande leden noodige regelingen. (R. 52(5).

§3. Herkeuringsraad.

Art. 80- 1) De standplaatsen der herkeuringsraden met de onder die raden staande herkeuringskringen, zijn aangegeven op bijlage letter B dezer regeling.

2) Met inachtneming van de bepalingen in het Dienstplichtbesluit en in de Uitvoeringsvoorschriften regelt de Commandant van het Leger de werkzaamheden van der herkeuringsraden. (Uitv. a. 18,(9.)

Art SI 1) Door den herkeuringsraad worden, behalve de ingeschrevenen, genoemd inartikel 21 van het Dienstplichtbesluit, ook geneeskundig onderzocht de ingeschrevenen te wier aanzien het gevoelen van de geneeskundigen, over wie artikel 14 der Uitvoeringsvoorschriften handelt, niet van gelijke strekking was.

2) De herkeuringsraad vangt zoo spoedig doenlijk met het onderzoek aan, dat uiterlijk een maand vóór het tijdstip van inlijving moet zijn afgeloopen, buitengewone omstandigheden uitgezonderd.

Art. 92. 1) De voorzitter van den herkeuringsraad doet van het door hem krachtens artikel 19, eerste lid, der Uitvoeringsvoorschriften vastgestelde tijdstip mededeelingaan het betrokken Hoofd van plaatselijk bestuur, dat dienovereenkomstig ten spoedigste bij persoonlijke kennisgeving den ingeschrevene oproept. Bij die oproeping wordt artikel 24 (3) van het Dienstplichtbesluit in herinnering gebracht.

2) Ten aanzien van de beginselen waarnaar, en de wijze waarop het geneeskundig onderzoek door den herkeuringsraad wordt gehouden, alsook ten opzichte van de dienst-