is toegevoegd aan uw favorieten.

Zegelwet 1917

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■ 92

venhage en te Rotterdam wordt het papier onmiddellijk van den vereischten zegelstempel voorzien.

Aan de overige kantoren wordt het papier gestempeld met de woorden» „te zegelen" waarna het met een bewijs van de betaling der Tochten wordt overgebracht:

te Arnhem, te Assen, te 's-Hertogenbosch, te Maastricht en te Zwolle: ten kantore van de hypotheken en het kadaster;

te Groningen: ten kantore der registratie en domeinen ; te Leeuwarden en te Middelburg : ten kantore der registratie n°. 1 ;

en te Utrecht: ten kantore der successierechten.

Van de stempeling met de woorden : „te zegelen" is uitgezonderd:

a. het papier, waarvoor een stempel wordt vereischt, welke niet voorhanden is aan het kantoor, waar de zegeling zou plaats hebben, als de zegeling niet kan geschieden door het stellen van meer dan één stempel;

b. het papier, waarvoor de droge stempel wordt verlangd of vereischt.

Dit papier wordt door tusschenkomst van den ambtenaar aan wiens kantoor de zegeling zou plaats hebben, opgezonden naar een der kantoren van het buitengewoon zegel te Amsterdam, te 's-Gravenhage of te Rotterdam en aldaar van den drogen stempel voorzien, indien de vereischte stempel aan dat kantoor voorhanden is of de zegeling kan geschieden door het stellen van meer dan één stempel.

11. Onze Minister van Financiën is gemachtigd om, naar gelang van de behoeften, te bepalen welke zegelstempels aan de kantoren van het buitengewoon zegel zullen worden verstrekt. Papier, dat met betaling van het verschuldigde recht ter buitengewone zegeling wordt aangeboden, doch niet op die wijze gezegeld kan worden, omdat de vereischte stempel aan geen der kantoren van het buitengewoon zegel voorhanden is en zegeling tot het bedrag van het verschuldigde recht door het stellen van meer dan één stempel niet kan plaats hebben, wordt door den ontvanger, aan wiens kantoor de aanbieding plaats heeft, op de wijze bepaald bij artikel 14, voorzien van eene kwitantie voor het betaalde recht.