is toegevoegd aan uw favorieten.

Successiewet

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 116 —

E. WET van 29 Januari 1898, S. n°. 35, tot wijziging van art. 2 der wet van 25 Mei 1897, S. n°. 154, betreffende het recht van overgang van onroerende goederen, nagelaten door nietingezetenen.

In naam van H. M. WILHELMINA, bij de obatie Gods, Koningin deb Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Wij EMMA, Koningin-Weduwe, Regentes van het Koninkrijk ;

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, saluut 1 doen te weten :

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het raadzaam is het bg de wet van 24 Mei 1897 (Staatsblad n°. 154) bepaalde bedrag van het recht van overgang van onroerende goederen, nagelaten door niet-ingezetenen, nader vast te stellen;

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der StatenGeneraal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1.

De woorden „acht en een half", voorkomende in artikel 2 der wet van 24 Mei 1897 (Staatsblad n°. 164), worden vervangen door „zes".

Artikel 2.

Deze wet treedt in werking te gelijk met die van 24 Mei 1897 (Staatsblad n°. 154). 1

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle Ministerieele

1 Bij Koninkl. besluit van 15 Februari 1898, S. n°. 53, bepaald op 1 April 1898.