Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 1

— 8 —

eerste lid wel zou moeten worden opgevat naar de in het laatste gedeelte van dat lid gègeven definitie, de omschrijving van het voorlaatste gedeelte ook minder juist zon zijn, daar tot dé „lijnen*1 ook schoordraden behooren.

De Mi ister van Waterstaat, Handel en Nijverheid antwoordde bij zijne memorie hierop:

„Vermits verreweg het meerendeel der bepalingen van het wetsontwerp betrekking heeft op voor het openbaar verkeer bestemde telegrafen en telefonen, is het den ondergeteekende, ter wille van de kortheid, wenschelijk voorgekomen, de uitdrukking telegrafen en telefonen te gebruiken voor telegrafen en telefonen voor het openbaar verkeer bestemd, terwijl bij het geringe aantal bepalingen betreffende telegrafen en telefonen niet voor het openbaar verkeer bestemd, deze lange bijvoeging het minst hinderlijk is. Die terminologie wordt ook verder in deze memorie doorgevoerd.

Waar in de beweegredenen van het wetsontwerp gewag wordt gemaakt van telegrafen en telefonen, volgt hieruit, in verband met de definitie in het eerste lid van art. 1, niet dat het ontwerp enkel betrekking heeft op de voor het openbaar verkeer bestemde telegrafen en telefonen, maar wèL dat de beweegreden voor het ontwerp is de nadere regeling van deze telegrafen en telefonen, hetgeen geheel overeenstemt met het advies der Staatscommissie in § 3 van haar rapport.

Alzoo beoogt het ontwerp de regeling van voor het openbaar verkeer bestemde telegrafen en telefonen, terwijl voorts, er verzekering 'van dit verkeer, eenige bepalingen zijn opgenomen, zoowel omtrent de niet voor het openbaar verkeer bestemde telegrafen en telefonen als wat betreft andere electrische geleidingen en inrichtingen.

De omschrijving van „openbare gronden" is in art. 1 opgenomen om alle definities in één artikel aan te geven.

Het samengestelde woord : „schoort!raad" ontleent aan zijne samenstelling eene bijzondere beteekenis, zoodat het den pndergeteekende voorkomt niet in overeenstemming met de regelen van uitlegging te zijn, dit woord in tweeën te verdeelen en op één lid daarvan eene omschrijving toe te passen, welke voor hot

Sluiten