Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8 -

ventie legt den wetgever de verplichting op zijne regeling van het auteursrecht grondig te herzien, belangrijk uit te breiden. Men zou,, zich op een streng theoretisch standpunt plaatsende, het bestaan van deze verplichting grootendeels kunnen ontkennen. Immers de bekende rechtsvraag, die gemeenlijk door het citaat ,, „wet of tractaat" " wordt aangeduid, is, wat de practijk, wat het levend reoht betreft, voor ons opgelost en definitief beantwoord : het tractaat geldt ook voor den burger tot wet, zijne bepalingen vullen het geldend recht aan, stellen het, zoo noodig, ter zijde.

Ook zonder dat onze wet van 1881 werd aangeroerd, zou mitsdien de Berner Conventie in hare belangrijkste voorschriften kunnen worden aanvaard ; de onderdanen dér andere verdragsstaten zouden hier té lande de rechten kunnen uitoefenen, die het tractaat hun toekent, onze kunstenaars, geleerden en schrijvers zouden in de andere verdragsstaten, de rechten kunnen doen gelden, die wederkeérig zij aan het tractaat ontleenen.

Doch dan zou een onhoudbare toestand worden geboren. Binnen de grenzen van Nederland zouden vreemdelingen rechten hebben, aan de eigen landskinderen onthouden. Immers dezen zouden onderworpen blijven aan de beperkte en beperkende voorschriften der wet van 1881,: zij zouden 'hierte lande verstóken.' blijven van auteursrecht op werken van. beeldende kunst, van al het auteursrecht, dat de Berner Conventie wel, onze wet van 1881 niét erkent.

Zoo is dan ongetwijfeld de herziening vam onze wetgeving op het auteursrecht van. dringend en gewichtig belang."

Blijkens het y. V. 2e K., wenschten epiiige leden te wijzen op het eigenaardig standpunt, waarop de Kegéering zich bij het indienen van dit wetsvoorstel hééft'' gestéld.' „Op zeer krasse wijze — zoo vervolgt het V. V. — wordt' in den aanvang van de Memorie van Toelichting' de stelling verkondigd, dat de bekende'rechtsvraag, die gemeenlijk1 dobr het citaat ,, „wet of tractaat" " wordt"aangeduid,; wat 'de'p'ractijk betreft voor ons is'opgelost en 'definitief beantwoord in dezen ' zin1, dat het tractaat ook voor- den' 'burger tot wet geldt,

Sluiten