Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. S — 8 —

(Ziehet tweede lid van dit artikel en art. 19.) Het repressief toezicht zal in hoofdzaak taak zijn van de keuringsdiensten, omdat de onderzoekingen vooral van chemischen aard zjjn.

Als zoodanig valt het onder de definitie van art. I, 1»., van de Warenwet, i

2. In het tweede lid van artikel 2 zijn later ingevoegd de woorden : „ in het belang van de volksgezondheid." De regeering achtte deze toevoeging overbodig, maar laschte haar in, omdat belanghebbenden de vrees te kennen hadden gegeven, dat de bepaling buiten de grens van de belangen der volksgezondheid toegepast zou kunnen worden.

— Naar aanleiding van de opmerking in het Voorloopig Verslag, dat aan de regeering een groote mate van vrijheid werd gelaten, waar het tweede lid van artikel 2 zonder eenige beperking toestaat bij algemeenen maatregel van bestuur allerlei voorschriften te geven betreffende het verduurzamen en de bereiding van vleesch en vleesehwaren, werd door de Regeering geantwoord, dat de voorschriften zullen moeten blijven binnen het kader der wet: wering van voor de volksgezondheid schadelijke vleesehwaren, maar voeling moeten houden met den steeds wisselenden stand van industrie, techniek en wetenschap. De wet kan dat niet doen.

Art. 3. Deze wet' verstaat onder dooden in nood : het dooden van een slachtdier,

o. dat door een ongeval ernstig is getroffen ;

b. dat door ziekte in onmiddellijk drei-, gend levensgevaar verkeert;

c. dat onmiddellijk gevaar oplevert voor de veiligheid van personen of gqederen.

De regel, dat een slachtdier moet worden . gekeurd, kan niet voor alle gevallen gelden.

1 Dit artikel luidt: Deze wet verstaat onder : 1°. „waren" eetwaren (uitgezonderd vleesch en vleesehwaren, voorzoover de keuring daarvan niet is van scheikundigen aard) en drinkwaren, benevens enz. —

Sluiten