is toegevoegd aan uw favorieten.

Praeadviezen over moderniseering van het huwelijksvermogensrecht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

23

in meerdere, de andere in mindere mate met zich brengen een voortdurenden strijd van belangen tusschen de echtgenooten. Men denke hierbij vooral aan de regeling van wat door ieder hunner zal moeten worden bijgedragen tot de kosten der huishouding.

Welke kracht en waarde is nu aan ieder dezer gronden toe te kennen? Welke zijn de bezwaren en gebreken, die daartegenover het stelsel aankleven? In hoeverre worden de nadeelen door de voordeden of wel deze laatste door de eerste overtroffen?

Zooals ik reeds boven opmerkte, is bij herhaling in de wetenschap de strijd tusschen voor- en tegenstanders der gemeenschap met meer of mindere heftigheid gevoerd.

Het wil mij nu voorkomen, dat mijn taak in deze niet is als de gids in een museum van oudheden met mijne lezers een rondgang te maken langs de verzameling der verschillende in dien strijd gebezigde wapenen en bij elk daarvan een oogenblik stil te staan om op meer of minder onderhoudende wijze mijn auditorium te verhalen van den ridder, in wiens stoeren vuist het wapen werd gehanteerd, van de bewondering afdwingende behendigheid, waarmede hij het wist te voeren, van de kracht zijner slagen en van de tegenstanders, door hem daarmede geveld.

Veeleer — vergis ik mij niet — wordt van mij verwacht, het uitspreken van een eigen oordeel over de kracht, welke van ieder dier pro en contra's voor mijn gevóel uitgaat.

En dan wil ik beginnen met te verklaren, dat geen dier gronden voor mij bijzondere aantrekkelijkheid heeft.