is toegevoegd aan uw favorieten.

Lucifer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LUCIFER.

Rey van Engelen. Michaël.

GEzegent zy de Helt, Die 't goddeloos gewelt, En zijn maght, en zijn kracht, en zijn standert Ter neder heeft gevelt. Die Godt stack naer zijn kroon, Is, uit den hoogen troon. Met zijn maght in den nacht neêrgezoncken. Hoe blinckt Godts Naem zoo schoon! Al brant het oproer fel, De dappre Michaël Weet den brant met zijn hant uit te blusschen, Te straffen dien rebel. Hy hanthaeft Godts banier. Bekranst hem met laurier. Dit palais groeit in pais, en in vrede. Geen tweedraght hoort men hier. Nu zingt de Godtheit lof, In 't onverwinbaer hof. Prijs en eer zy den Heere aller Heeren. Hy geeft ons zingens stof. Mich. Gelooft zy Godt; de Staet hier boven is verandert. D' Aertsvyant leit 'er toe. hy laet ons zynen standert, En Morgenstar, en helm, en vaenen, en rondas, Dien afgejaeghden roof aen 's hemels heldere as, Met juichen, en triomf, en eere, en lofgezangen, Bazuinen, en trompet, ten klaer en spiegel hangen Van wederspannigheit, en Staetzucht, die den kam Verheffen tegens Godt, den onverzetbren stam, En oirsprong en de bron en Vader aller dingen, Die wezen en natuur en eygenschap ontfingen. Men zal niet meer den glans der Oppermajesteit Bezwalckt zien door den damp van snoode ondanckbaerheit. Zy zwerven in de lucht, en tuimelen, en woelen, 70 Heel