is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek van het Nederlandsche strafrecht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

71

laatst van 1909 verschenen en nog steeds aanhangige ontwerpen tot herziening van de Duitsche en Oostenrijksche Wetboeken. Van dit laatste verscheen in 1912 een gewijzigd Regeeringsontwerp, opgenomen in Beilage-Heft tot het twintigste deel van de Mitteilungen van de Internationale Strafrechtsvereeniging. Over de geschiedenis en het karakter van het Duitsche Ontwerp zie men von Liszt, Lehrbuch, § 17, bl. 91—95 en voorts over de beslissingen van de met de omwerking belaste Commissie Ebermayer,Der Entwurf eines Deutschen Strafgesetzes.

Voor de kennis van het buitenlandsche strafrecht is eene belangrijke bron het door de Internationale Strafrechtsvereeniging uitgegeven werk: La législation pénale comparée; Die Strafgesetzgebung der Gegenwart in rechtsvergleichender Darstêllung. Het eerste deel, onder leiding van von Liszt, is verschenen in de Duitsche en in de Fransche taal en behandelt het strafrecht der Europeesche Staten. Het tweede deel, alleen in het Duitsch verschenen, onder leiding van von Liszt en Georg Crusen, behandelt het strafrecht der niet-Europeesche Staten en geeft een supplement op het eerste deel. Uitgebreid materiaal voor de kennis van het buitenlandsche strafrecht biedt het werk van mr. O. Q. van Swinderen, Esquisse du droit pénal actuel dans les PaysBas et a 1'Etranger. De tien deelen, daarvan tot dusver verschenen, geven vertalingen van nieuwe wetten op strafrechtelijk gebied in ons land en in het buitenland. Eindelijk moet hier worden genoemd het omvangrijke werk, waarvan de samenstelling is ondernomen ter voorbereiding van de herziening van het Duitsche Strafwetboek. Het draagt de titel: Vergleichende Darstêllung des Deutschen und Auslandischen Strafrechts. Zes deelen behandelen het algemeene, negen het bijzondere deel van het strafrecht. De voornaamste buitenlandsche wetgevingen zijn in het vergelijkend overzicht betrokken. Een uitgebreid register vergemakkelijkt de raadpleging1).

uitgegeven door de redactie van het Zeitschr. für die ges. Strafr. Van het Noorsche Wetboek verscheen eene Fransche vertaling van du Mouceau.

!) Men zie over dit werk mijne aankondiging in R. M. 1907, bl. 151, 1908, bl. 161 en 1909, bl. 174 en 512.