is toegevoegd aan uw favorieten.

De Britsche vloot ten oorlog

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVERBRUGGING DER ZEEËN.

Afeten om hun fabrieken en militaire transporten'te voorzien, spoedig aan de genade van hun tegenstanders overgeleverd zijn."

Op deze overheersching der zee berust dus het oorlogsgebouw der Alliance. Ze stelt tegenover Duitschland en zijn vrienden niet slechts de kracht van een groep naties, ieder afzonderlijk en alleen zijn strijd uitvechtend, maar de macht van een federatie, zoo nauw verbonden, dat er een sterke, gecentraliseerde macht gevormd wordt, die de onuitputtelijke bronnen van de heele wereld achter zich beeft. Aldus geeft de Britsche Vloot het Groot Verbond een stevigen steun in den rug door operaties op een haast ondenkbaar groote schaal, operaties, wier afmetingen met elke beschrijving spotten, daar zij den geheelen aardbol omspannen. Wat de mannen betreft en den geest, waarmee zij bun werk verrichten, laten ze varen op een oorlogsschip, een kustvaartuig, een mailboot of een trawler, de Britsche zeeman is altijd dezelfde, ongeveer zooals de wereld hem voor 't eerst leerde kennen in Elisabeth's tijd.

„Like the old sailors of the Queen and the [Queen's old sailors.";

De Britsche zeeman bezit een grooten eenvoud van karakter met iets van de wijsheid van een kind er bij en iets van Ulysses-achtige slimheid in de ure des ge vaars; een ascetischen eenvoud als die der Heiligen, die de dingen recht in 't oog vat, met die mooie zorgeloosheid, die hem alles, elk waagstuk, alle kansen, gelukjes, zelfs schipbreuk en het gevecht doet opvatten als de gebeurtenissen van een nogal bewogen dag ; zijn taak is slechts „to carry on" zijn plicht, zijn werk en de edele tradities van zijn beroep, 't Is duidelijk, dat zijn tegenwoordig werk een episch karakter draagt, dat hij epiek „maakt"; ofschoon hij er zjch niet bewust van is, pakt hij de dingen aan, zooals de paladijnen in

79