is toegevoegd aan je favorieten.

Italië van Dante tot Tasso (1300-1600)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ROME (1400—1500)

de ster. van den tegen-Paus blijkbaar taande. Daar hielp hij Eugenius, zooals wij zagen, om naar Rome terug te keeren. Kort daarna is hij particulier secretaris van Nicolaas V, die hem Bisschop van Triest maakte en later van Siena, en hem gebruikte als gezant naar Frederik III. Vervolgens trad hij op als régisseur bij de kroningskomedie van een Heiligen Roomschen Keizer. Na den dood van Nicolaas werd hij tot Kardinaal gekozen en een paar jaar later, toen Calixtus III was gestorven, werd hij, misschien omdat hij de eenige neutrale was in het Conclave, Paus tot verbazing van zichzelf en van vele anderen, daar hij algemeen werd beschouwd als een bekwaam diplomaat en een ontwikkelde en beschaafde geleerde en schrijver, maar tevens als een man die volkomen de eerzucht, wereldwijsheid en heerschzucht en andere karaktertrekken miste, die onmisbaar waren in een papa re en een patroon van nipoti.

Er was een groote vreugde onder de letterkundigen. Zij stelden zich den terugkeer van den tijd van Augustus voor. Maar zij werden droevig teleurgesteld. De nieuwe Pontifex verkondigde de wereld, dat hij verwachtte, dat men Pius zou verwelkomen en Aeneas zou verstooten; hij zelf verloochende al zijn vroegere literaire producten, niet alleen zijn erotische jeugwerken, anti pauselijke Dialogen en niet altijd even kuische ontboezemingen als humanist, maar ook zijn waardevolle geografische en historische werken. Hij keerde al zijn vroegere idealen den rug toe en wijdde de rest van zijn leven aan de bekeering of vernietiging van den Grooten Turk. Toen een < lange rhetorisch-theologische brief aan Mohammed II onbeantwoord bleef, maakte hij zich gereed een kruistocht af te kondigen. Maar hier wachtte hem mislukking en de afloop was droevig. Noch Frankrijk, noch Duitschland, noch Engeland toonde eenige geestdrift en van de Italiaansche Staten beloofde Venetië alleen, verheugd over elke hulp, die zij tegen haar ernstigen vijand ontving, samenwerking. In 1464 ging Pius ofschoon ernstig door de koorts aangetast bij Ponte Molle in het heetst van den zomer aan boord van een boot; nadat hij langzaam en met moeite den Tiber was opgevaren en in een draagbaar de Apenijnen was overgevoerd, bereikte hij Ancona, waar de kruisvaarders op zijn bevel moesten bijeenkomen; hij vond daar echter slechts een horde van op plunderen beluste bandieten. Vol verlangen wachtte hij

223