is toegevoegd aan uw favorieten.

Engelsch leesboek met Hollandsche vertaling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

88

geen fatsoenlijk man het zich kan laten welgevallen, en (voegde hij er bij) hetwelk ook geen fatsoenlijk man ten opzichte van een ander zou volgen."

Winkle's verbazing was te echt en te duidelijk, om aan de blikken van dokter Slammer's vriend te ontgaan; deze ging dus voort: „mijn vriend, dokter Slammer, heeft mij verzocht er bij te voegen, dat hij vast overtuigd is, dat gij een gedeelte van den avond dronken en mogelijk onbewust waart van den omvang van de beleediging, waaraan gij u schuldig gemaakt hebt. Hij droeg mij op u mede te deelen, dat, zoo gij daarmede uw gedrag wilt verontschuldigen, hij genoegen zal nemen met een door u geschreven excuus, dat ik zal dicteeren."

„Een schriftelijk excuus," herhaalde de heer Winkle op een toon der hoogste verbazing.

„Natuurlijk begrijpt gij wat anders de gevolgen zullen zijn," hernam de bezoeker koel.

„Heeft men u deze boodschap met name aan mij opgedragen?" yroeg de heer Winkle, wien dit zonderling gesprek geheel in verwarring bracht

VERTALING VAN EXERCISE 15

VERVOLG 1

„Ik zelf was er niet bij tegenwoordig," antwoordde de bezoeker, „maar, daar gij geweigerd hebt uw kaartje aan dokter Slammer te overhandigen, heeft deze heer mij verzocht, den drager van een zeer ongewone jas op te zoeken — een lichtblauwe jas met vergulde knoopen, waarop een borstbeeld en de letters P. C. stonden."