is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek der algemeene erfelijkheidsleer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

praemendelistïsche erfelijkheidstheorieën.

79

Zeven jaar later heeft hij zijn standpunt ten opzichte der pangenesis-hypothese kunnen vaststellen; in een artikel van klassieke waarde „A Theory of Heredity" (1876) steunt hij op zijn proefnemingen, waarvan de uitkomsten negatief waren, en stelt hij in plaats van de pangenesis een andere erfelijkheidstheorie voor. Alle gevallen, waarvoor een erfelijkheidstheorie een verklaring moet geven, kunnen geschikt in twee groepen verdeeld worden: de eene omvat alle aangeboren eigenaardigheden, die ook in een of meer der voorouders als aangeboren voorkwamen, de andere die eigenschappen, die niet als aangeboren bij de voorouders gevonden werden, maar voor het eerst tijdens hun leven tengevolge van veranderde levensomstandigheden werden verkregen. Van deze beide groepen is de eerste de meest belangrijke om het groote aantal vaststaande feiten dat daartoe behoort; de tweede omvat veel gegevens van twijfelachtige waarde. De verschijnselen van de eerste groep moeten vóór de andere verklaard worden; een erfelijkheids-theorie heeft vooral daarmee rekening te houden. Galton wil gaarne aannemen, dat aan alle erfelijke eigenschappen bepaalde „organic units" ten grondslag liggen, maar hij komt terug van de opvatting, dat er tusschen deze eenheden geen verband zou bestaan. Ze vormen met hun alle een geheel, een totaal, dat hij stirp noemt. „Voordat ik verder ga, wil ik vergunning vagen, het woordje „stirp", afgeleid van het latijnsche stirpes, wortel, in een bepaalden zin te gebruiken, n.1. om het totaal der kiempjes, gemmules, of hoe men ze ook wil noemen, die volgens elke theorie der organische eenheden, in het pasbevruchte ei aanwezig zijn, aan te duiden". (1876. p. 330).

Met het invoeren van deze uitdrukking doet Galton een zeer belangrijken stap terug van de door Darwin aangenomen geheel onafhankelijke gemmulae; alle gemmulae behooren bij elkaar en vormen samen een geheel. Toch neemt ook Galton