Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

121

Art. 14. Dit reglement wordt ter kennis gebracht van de fondscommissiën, de werkgevers en de leden van het Fonds.

Vastgesteld door den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel bij beschikking van 2 October 1919, N°. 8321, Afd. Nijverheid.

Kom. Besluit van 5 December 1919 n°. 21 inhoudende de verklaring bedoeld in art. 39 der Invaliditeitswet ten aanzien van het Mijnwerkersfonds (uittreksel).

Wij WILHELMINA, enz.

Op voordracht van Onzen Minister van Arbeid van 3 December 1919, n°. 5987, Afdeeling Arbeidersverzekering;

Gezien de artikelen 36, 37 en 39 der Invahditeitswet;

Gelet op het verzoek van enz. en van het Algemeen Mijnwerkersfonds van de kolenmijnen in Limburg;

Hebben goedgevonden en verstaan:

te verklaren, dat het reglement voor het Algemeen MijnwCrkérsfonds van de kolenmijnen in Limburg alsmede enz. voldoen aan de in artikel 37, eerste hd, der Invahditeitswet aangegeven vereischten en dat de uitkeering der daarbij geregelde pensioenen voldoende is gewaarborgd:

a. enz.

Onze Minister van Arbeid is belast met de uitvoering van dit besluit.

's-Gravenhage, 5 December 1919.

[w. g.) WILHELMINA.

De Minister van Arbeid,

aalbeesb.

Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de arbeiders werkzaam in het Mijnbedrijf d.d. 17 October 1921.

Tusschen:

1. de Directie van de Staatsmijnen in Limburg, gevestigd te Heerlen,

2. De Maatschappij tot Exploitatie van Limburgsche Steenkolenmijnen, gevestigd te Heerlen,

9

Sluiten