is toegevoegd aan uw favorieten.

Naar hooge toppen en diepe kraters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

96

NAAR HET BERGSLOT

dat wij vreesden per avalanche weer naar den voet geretourneerd te zullen worden, wat gevaarlijk is en in elk geval het omgekeerde van onze bedoeling was.

Ook was het niet volgens het oorspronkelijke plan, dat daarin bestond, dat wij eerst, evenals indertijd Elbert en Gruendler, langs den geul tusschen lavastroom en vulkaanhelling zouden voortgaan.

Met veel beleid traverseerden wij dus langs de steile helling westwaarts, om niet te veel van de moeizaam verkregen hoogte te verliezen en kwamen we in dien geul.

Weldra bleek, dat de rug van den lavastroom beter begaanbaar was en zoo volgden wij dien verder tot de plaats, waar hij in de, blijkbaar later gevormde helling overgaat. Van die plek klommen onze voorgangers, die zeer zwaar beladen waren met instrumenten en levensmiddelen, onder groote moeilijkheden naar den noordelijken kraterwal, waarbij Gruendler onpasselijk werd door de gemeene zwaveldampen, zoodat Elbert hem hef laatste eind helpen moest.

De kraterwal is in het Westen doorbroken door geweldige lavastroomen, die met groote snelheid den steilen berg zijn afgevloeid en zich als een reusachtige waaier aan zijn voet hebben uitgebreid. Een groote glijbaan, bedekt met tallooze blokken, loopt. als een vlakke geul van den kraterdrempel recht naar beneden en het was langs die geul, dat ik deze poort wilde bereiken om door haar in den krater te komen.

Langs den rand van de geul klommen wij omhoog; maar dat bleek later niet de beste weg te zijn; integendeel de rotsen werden daar hoe langer hoe steiler en volstrekt onbetrouwbaar. Met de grootste voorzichtigheid en niet dan nadat elk steunpunt voor den voet en grijppunt voor de hand, deugdelijk beproefd was, klouterden wij moeizaam naar boven.

Telkens moesten wij treden voor onze voeten uitgraven en overwegen hoe het beste verder te komen.

Het godenjong bleek heel wat gevaarlijker om te bestijgen, dan zijn achtenswaardige vader en het was inderdaad een opluchting, toen eindelijk de kraterdrempel bereikt werd. Hoe wij echter weer naar beneden zouden komen, was mij voorloopig een onopgelost probleem. Zeker niet langs dienzelfden duivelstrap!