is toegevoegd aan uw favorieten.

Het adatrecht van Nederlandsch-Indië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VINDPLAATSEN VAN HET ADATRECHT

III

schappen Doch hiervoren (blz. 108) werd ook van inlandsche rechtsregelingen in mm voltooiden vorm gerept. Het adatrecht kent die vanouds; zoo vindt men de locale afspraak tot rechtswijzigin^ de gajos (Het Gajöland blz. 140); zoo geldt wat hierboven op blz. 108 gezegd werd van het moepakat der minangkabausche naganbevofcmg evenzeer van de bevolking van een dislrict of zdfs van een afdeeling aldaar (Sumatra-Bode 6 enSaugustus 1906). Maal van belang 1S deze min voltooide vorm vooral hierdoor geworden dat de zending daaraan heeft vastgeknoopt om het adatrecht harer" kristeninlanders te bevestigen, aan te vullen ofte vervormen Een merkwaardig voorbeeld is vooreerst de (in november 1892 - met

g^Lstetir 7 7 S°7emeUr ^ S«-traas Westkust gearre teerde) regeling, door kristenbataks in de afdeeling Toba en Si Lindoeng vastgesteld onder leiding der rijnsche zending (niet

SrtrNfet T7 °Ver hUWelijkS" Cn erfrecht en "ng daarvan. Niet minder kennenswaardig is de regeling van adatrecht

sinds 1902 vastgesteld door den groeten kerkJLlLiM^^ (de vereenigde kerkeraden van dat ressort), waarover MededeelTngën

393) en 50 (bh. I23-i24) belangrijke inlichting geven, evenals ove tllTlTl ^ 7°nderWerP- <* de jaariijksch: cÏZZ deeÏZZZZ f6 Z°rSan*erS dGr °ost-J-a-missie (Mede61 tf D 45 23 ' 47 bIZ' 326 n°0t 2' 48 blz. 96-100, en 50 blz.

leetaar A K T * ~ VOld°en^ V°°r den

gesteH doch 7J **1 °°rs*™k^ * adat in het krama

zooaldtt bh , ianS Pranata in h6t n^°ko overgebracht zooals dat by regelingen voegt, bevat kapittelen over kwesties

ech'sthddinfen • hertro™en, trouwdwang,

ndriT^h Vn l906 tG Wdtevrede" ^ het javaansch

LlelHkë p W°rden gouden en verbeterd. Op

amTkomlnT ^ fa te knd ** karobataks

Xders zdf TPCn' ^ d°0r v°™nen der kristen-

inlanders zelf „wetten en beginselen (worden) vastgelegd, die de

be htennNe7,de,n fL™»^ ^ristelijken adat» Maand ^"^"^nootschap :9o7 april). Zoo is roer in 190 , I9o3 en 1905 een adatregeling totstande-ebracht door conferenties van hoofden en oudsten^ te Tobdo opf Noord-