is toegevoegd aan uw favorieten.

Het Bali- en Lombok-reglement, of het reglement op het rechtswezen in de residentie Bali en Lombok (Staatsblad 1882 no. 142), zooals het luidt na de tot heden daarin aangebrachte wijzigingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

106

3". de echtgenoot van den beklaagde, of die van één zijner medebeklaagden, zelfs na de echtscheiding;

4°. de door den beklaagde of één zijner medebeklaagden vrijgegeven lijfeigenen.

I. R. 266. Art. 324. Indien de Inlandsche Officier van Justitie en de beklaagde daarin wederzijds uitdrukkelijk toestemmen, kunnen de in het vorige artikel vermelde personen, mits deze daarin mede bewilligen, tot het afleggen van getuigenis worden toegelaten.

Zij kunnen, ook zonder die toestemming, door den Landraad worden toegelaten, om buiten eedsaflegging inlichtingen te geven.

I. R. 268 Art. 325. Zij, die uit hoofde van hunnen stand, hun beroep óf hunne wettige betrekking tot geheimhouding verplicht zijn, kunnen zich verschoónen van getuigenis af te leggen; doch alleen en bij uitsluiting nopens datgene, waarvan de wetenschap aan hen als zoodanig is toevertrouwd.

De beoordeeling der gegrondheid van de aangevoerde redenen van verschooning wordt aan den Landraad, of, indien de tot het geven van getuigenis opgeroepene tot de Europeesche of daarmede gelijkgestelde bevolking behoort, aan den president overgelaten.

I. R 269. Art. 326. Kunnen niet anders, dan tot het geven van inlichtingen en zonder eedsaflegging, worden gehoord:

1 . kinderen, van welke men niet met genoegzame zekerheid weet, dat zij den ouderdom van vijftien jaren bereikt hebben ;

2'. krankzinnigen, hoezeer zij bij tusschenpoozen het gebruik hunner verstandelijke vermogens mochten hebben;

3°. personen, die tot eene straf zijn veroordeeld, aan welke is verbonden het verlies der bevoegdheid om eene beëedigde verklaring in strafzaken af te leggen.

I. R. 270. Art. 327. De beklaagde mag, nadat de getuigen hunne