is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdrage tot de kennis van de maatschappelijke verhoudingen van de zestiende-eeuwsche Doopers

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

priesterschap en van het sacrament als heilige handeling, welker uitwerking afhankelijk is van de gezindheid des priesters, zoo goed mogelijk aan te passen aan de katholieke opvattingen. J) Er waren er ten slotte ook, wij noemden boven reeds veghe en gansfort, die zich wel bewust moesten zijn de kerkleer aan te tasten. Maar over het algemeen schijnt ons de houding dezer stille Waldenzen tegenover de Kerk te vergelijken met de houding veler modernen onder de leden der Ned. Hervormde Kerk. Zij zeiven beschouwen zich niet als ketters, maar als de ware leden, die er allerminst uitgebannen moeten worden en veeleer de Kerk van hun geest moeten vervullen. Zoo beschouwden ook de Waldenzen zich eenmaal als de ware Christenen en waagden het zelfs tot den paus te naderen om zijn goedkeuring te verwerven. a) Maar verkettering was het antwoord. Zoo hebben zich ook de «Broeders des gemeenen Levens» als de ware Christenen beschouwd en gehoopt door hun geest de Kerk opnieuw te kunnen verfrisschen en heiligen. Aan afscheiding hebben zij zeer zeker nooit gedacht en den ketternaam hebben zij niet op zich toegepast willen hebben.

Of zij zich echter bewust zijn geweest voortzetters te zijn der Waldenzer traditiën, is natuurlijk een andere kwestie; en deze zou een speciale studie vereischen. Heeft Geert groote onder een anderen naam en met eenigszins gewijzigde idealen de Broederschap der «Begarden» opnieuw in het leven willen roepen ?

Heeft FLORIS PvADEWIJNS, want hij moet meer de organisator van het Broederhuis genoemd worden, geweten wat voor soort idealen hij feitelijk trachtte te verwezenlijken? De Waldenzer tradities waren zeker nog niet geheel vergeten in een land, dat zooveel Begarden- en Begijnenhuizen gekend had als het onze. —

Of zou hier eenvoudig onafhankelijk van de Waldenzer idealen door ernstige mannen dezelfde conclusies getrokken zijn als eenmaal in de bloeiende Zuid-Fransche steden door eenvoudige, ernstige Christenen was geschied ? Dezelfde misstanden

l) Gerretsen. Floris Radewijns, pag. 24 vlgg. *) Kautsky, pag. 145.

6

81