is toegevoegd aan uw favorieten.

De internationaalrechtelijke betrekkingen tusschen Nederland en Venezuela, 1816-1920

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

80

Nederland het recht van de republiek om de door de koloniale schepen aangevoerde producten extra te belasten volmondig erkend. Maar nu de haven van Curacao vrij verklaard was, verwachtte men reciprociteit ten opzichte van de wet van 8/13 Maart 1826, waarin het additioneel recht intusschen nader vastgelegd moet zijn geworden. Eigenlijk kon Curacao niet meer onder de kolonies gerekend worden, waarop die wet het oog had, vormde het eiland er eene uitzondering op, en móest het dus als het moederland behandeld worden. Naar Holland schreef db Stuebs echter, dat de repubhek, zoolang er geen handelsverdrag met haar gesloten was — en hij had reden te vermoeden, dat zij dit wel wilde —, aan alle voorstellingen doof zou blijven (rapp. de Stuebs 23 Mei 1827 N°. 51, exh. 11 Augustus N°. 14). De uitvoerende macht verklaarde, dat de zaak niet te harer beslissing stond, maar aan die van het Congres, dat evenwel daarover geraadpleegd zou worden. Dit laatste zou de wet zeker niet voor Nederland buiten werking stellen, schreef de Stuebs, en wel. met het oog op Engeland, dat op stipte nakoming van het handelsverdrag had aangedrongen en eventueele voordeelen, aan Nederland toegekend, onmiddellijk voor zichzelf zou opeischen (rapp. de Stuebs 16 Juni N° 61, bijl. brief G.-G. 27 Augustus 1827 N°. 143 en rapp. de Stuers 23 Juli N°. 69, exh. 6 November 1827 N°. 14). Zijne voorspelling daaromtrent is uitgekomen, want het Congres handhaafde in het daaropvolgende jaar de wet en ook van Lansberge heeft met zijne pogingen om haar ten aanzien van Curagao buiten werking gesteld te krijgen, geen succes gehad (rapp. van Lansberge 16 Sept. 1828 N°. 131, exh. 1 April 1829 N° 7). Colombia is Het argument, ontleend aan de vrijverklaring van Curacao rSao°°ÓmOPdeln had al bitter weiniS indruk op de Columbiaansche regeesmokkelhandel ring gemaakt. Zij verwachtte daarvan geen andere gevolgen,

vanddenVekaper 200 ne* ZÜ DE Stuers weten, dan dat de smokkelhandel Beroard.