is toegevoegd aan je favorieten.

Effectenhandel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EERSTE HOOFDSTUK.

Algemeene Inleiding.

Het zal misschien overbodig zijn te motiveeren, waarom bij een bespreking over het Bankwezen ook een plaats werd ingeruimd voor den Effectenhandel. In ons land toch en in de meeste landen aan deze zijde van het Kanaal behoort de handel in effecten tot de meest belangrijke werkzaamheden der banken. In Amsterdam zijn de groote banken leden van de Vereeniging voor den Effectenhandel en treden als commissionairs in effecten op. Bovendien vervullen de Continentale banken zeer belangrijke diensten bij het plaatsen van nieuwe Emissies zoowel van staats-, provinciale en gemeenteleeningen als van commercieele en industrieele leeningen.

In Engeland echter is dit geheel anders. Daar toch behoort de effectenhandel niet tot de werkzaamheden der groote banken (Joint Stock banks). Er bestaat daar een scherpe scheiding tusschen de eigenlijke bankzaken — het ontvangen en verleenen van credieten in verschillenden vorm — en het effecten- en emissiebedrijf. Zonder hier nu uitvoeriger op in te willen gaan vragen we ons alleen af, wat het aanknoopingspunt is tusschen het effecten- en bankwezen. O. i. moet dit gevonden worden in het feit, dat, banken effectenwezen beide als hoofdtaak hebben: het verleenen van bemiddeling bij het productief maken van het kapitaal.

„Kapitaal", dit is het grondbegrip waarop geheel het effectenwezen rust. We kunnen niet verder gaan zonder even bij dit begrip stil gestaan te hebben. Er bestaan verscheidene uiteenloopende definities van het begrip Kapitaal. De oorzaak ligt daarin dat het woord, zelfs economisch, niet altijd in den zelfden zin gebruikt wordt.

Productie zooals we die tegenwoordig kennen, op het land en in de fabriek, heeft plaats door een samengaan van arbeid en verschillende hulpmiddelen (gereedschappen, machines, vervoermid-