is toegevoegd aan uw favorieten.

Kantteekeningen op het wetsontwerp tot heffing eener inkomstenbelasting

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

88

zal worden ingevuld, is het noodig, dat de inspecteur der registratie aan zijn ambtgenoot eene opgave verstrekt van de personen, die door hem geacht worden belastingplichtig te zijn voor de vermogensbelasting en aan wie in elk geval een aangifte-biljet voor de inkomstenbelasting behoort te worden uitgereikt. Deze opgaven worden ook thans verstrekt.

Voorts is het noodig aangifte-biljetten uit te reiken aan de niet binnen het Rijk wonende personen en gevestigde lichamen, die het genot hebben van een binnen het Rijk gelegen onroerend goed of van een op zoodanig goed gevestigd recht. Daartoe zou de ontvanger der successierechten door tusschenkomst van den inspecteur der registratie aan den inspecteur der directe belastingen jaarlijks eene alphabetische opgave kunnen zenden, die niet telken jare behoeft te worden vernieuwd doch kan worden bijgewerkt.

Bovendien is het noodig, dat de inspecteur der registratie aan zijn ambtgenoot der directe belastingen zendt eene opgave van de personen, die vermoed worden een vermogen of het vruchtgenot van een vermogen te hebben, niet bestaande in vermogen dat- geheel of ten deele in eigen beroep of bedrijf is belegd, van ƒ10000 of meer. (Zie het voorgestelde artikel 54).

Zoodra de aangifte-biljetten door tusschenkomst van den ontvanger bij den inspecteur der directe belastingen zijn ingekomen, verdeelt deze de biljetten in twee afdeelingen n.1. in:

1°. de aangifte-biljetten van personen, die geacht worden in de vermogensbelasting te vallen en geene verdere inkomsten genieten, welke personen door den inspecteur der registratie worden aangeslagen, benevens de aangiften van de personen hiervoren bedoeld, die vermoed worden een vermogen of het vrachtgenot van een vermogen te hebben van ƒ10000 of meer, voor zoover niet bestaande in vermogen, dat geheel of ten deele in eigen beroep of bedrijf is belegd. De aangiften dezer laatste personen zijn onderworpen aan het oordeel van den inspecteur der registratie. Zijn advies is verbindend voor den inspecteur der registratie; 2°. de overige aangifte-biljetten.

Vermoedt de inspecteur der directe belastingen dat personen, welke geacht werden alleen inkomsten uit vermogen te hebben, ook andere inkomsten genieten, dan worden deze personen in de gelegenheid gesteld hunne aangiften te verbeteren.

Eerst daarna zendt hij de onder 1°. bedoelde biljetten aan den inspecteur der registratie, die de aanslagen of het inkomen vaststelt, zoo noodig na de adviseurs te hebben gehoord.

De onder sub 2o. vermelde aangiften, welke het grootste deel vormen van al de aangiften, worden door den inspecteur der directe belastingen beoordeeld, terwijl na het onderzoek de aanslagen worden vastgesteld, zoo noodig na de adviseurs te hebben gehoord.