Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

op het stembiljet een tiental lijsten voorkomen, ieder van 2 tot 10 namen bevattende. Voor iederen naam staat een zwart hokje met in het midden een witte stip. Door het groote aantal namen ziet het stembiljet er veel ingewikkelder uit dan vroeger; de bewerking, die ieder kiezer zijn biljet moet doen ondergaan, is even eenvoudig gebleven: Hij maakt het witte puntje zwart voor den naam van den door hem gewenschten candidaat.

Ook voor den onontwikkelden kiezer behoeft het groot aantal namen geen aanleiding te zijn tot verwarring. De nummers boven de lijsten kunnen de handwijzers zijn, die den kiezer brengen op den weg, van vroeger al bekend.

Ieder kiezer zal in 't vervolg behalve den naam van den candidaat zijner keuze ook het nummer van de lijst moeten kennen, waarop die candidaat voorkomt. Kent hij dit nummer, en daarvoor zal de propaganda zijner partij wel zorgen, dan spelen zich op het stembureau in het stemhokje deze twee bedrijven af: Hij gaat de nummers langs tot hij zijn nummer vindt en daarop volgt het van ouds bekende bedrijf : het zoeken van zjjn candidaat in de lijst.

In onderstaand model van een stembiljet zijn de namen der candidaten vervangen door de letters A, B, enz. Op den candidaat B5, dus den 2en candidaat der 5e lijst is een geldige stem uitgebracht.

1 1 2 I 3 1 4 | 5 1 6 1 7 ~T6 ~

Naam Naam Naam Naam Naam Naam Naam Naam

Ob^Bd^ ~I»Zl£ZlDriKII~

BEi Ie, He, Be,

fïV | BH.

Bk, Q Ka

HL i| ~~

ö 1- I [ | I ( | | | \M\^e. |

Sluiten