is toegevoegd aan uw favorieten.

It wûnder

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

s

Boukje.

Siz dat net. Ik sjuch it.... der is.... der spüket jou gans troch de holle. Der is gjin rêst...., gjin frede.

Hiske.

StiL Bouk. Lit my.... allinne. Stil (as yn tinken fen staen óf). '

Boukje (towyl hja Hiske nei eaget). Goed. Dan scil ik swije (sjucht dan nei de ütdoar, der 't Rikus nou troch op komt.)

8e Opkommen. Boukje. — Rikus.

Rikus (towyl hy ynkomt, tsjin de ljue üt 'e hüs. Ja, lekker is ie! En gien sint krije jimme mear! Twie pop hè'k dyn heveling der krekt in 'e Mn stopt en nou is *t „uit", gloeiend uit! Ik heb gesegd! (slacht de doar efter lum ta. Broeit it tou om it jildponkje dat er yn 'e hdn hie. Moppert:) Salie my fille, ja. Ja, sy salie met ondergeteekende dezes de kachel an sette !

Boukje.

Mar.... hwet ha jy der allegearre to protteljen?

Rikus (komt neijer). Suden jou kans sien om met my de kachel an te maken? Nou, dat flikke sy him like min! Komme se mi der om twie ryksdaelders. Ja, Sjarrel en syn lieveling. Konnen se mooi hysche, van seis (drinkbeweging). Sjandoedel suUe! Be sal him wat, siüle!

Boukje.

Mar hwerom woene se dat jild ten jou ha?