is toegevoegd aan uw favorieten.

Enkele beschouwingen over het gezinsloon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

88

kinderbezit doen opzien en, dat door die factoren het geboortecijfer niet een merkbaren invloed ondervindt. Uit de statistieken blijkt juist dat gehuwden zich hoe langer hoe meer in hun kinderbezit beperken *) en dit is waarlijk niet alleen tengevolge van het Neo-Malthusianisme.2) De kinderbeperking uit armoede moet daarom niet verward worden met die, welke het gevolg is van het Neo-Malthusianisme.

Een vierde bezwaar, dat men tegen gezinsloon oppert is, dat het niet bevorderlijk is voor het streven, een hooger grondtoon te krijgen. Want voorziet men in de speciale behoeften van een groot gezin, die een ongehuwde niet heeft, dan zal, zoo die bijslagen in de extra behoeften blijken te voorzien, de noodzakelijkheid van een hooger grondloon niet zoo zeer gevoeld worden.

Nemen we voor een oogenblik de juistheid dezer consequentie aan, dan moeten we ons verbazen over het feit, dat juist in de gelederen dezer opposanten voorstanders van schoolvoeding, schoolbaden enz., kortom van Moederschapszorg gevonden worden. Want geldt van deze maatregelen niet precies het zelfde f Zullen ook zjj, die door de verlichting van deze

*) Zie het grafisch overzicht der huwelijken en geboorten, samengesteld door Mr. Methorst, Directeur van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Eveneens Katholiek Sociaal Weekblad, 17e Jaargang, no. 34. En eindelijk K. 'Oldenberg Der Geburtenrückgang und seine treibende Krafte.

-) H i t z e noemt t.ajp. negen oorzaken van achteruitgang op: alcoholisme, isexueele ziekten, Neo-Maltlhiusianisme, de moeilijkheid der huishouding bij groote gezinnen, stijging der levensstandaard van alle maatschappelijke 'klassen, de vroege emancipatie der kinderen ten opzichte van hunne ouders, woningnood, deelneming! van vrouwen en meisjes aan Janidboulw, handel en industrie en ten laatste de voornaamste en diepste oorzaak: het verval van godsdienst en geloof.