Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en dan wordt bevolen, dat naar den Slaper, die berust bij de Rekenkamer van Holland, door den Muntmeester-Generaal een Troysch gewicht zou worden gejusteerd om dit uit te reiken aan een daarvoor aangewezen ijkmeester, ten einde er de goud- en zilversmidsgewichten mede te ijken en justeeren. Hierin wordt dus een standaard aangewezen en eene copie daarvan bestemd voor den ijk van gewichten voor fijnere wegingen.

Deze ijkmeester zal fijne balansen eveneens justeeren en zoowel deze als boven bedoelde gewichten merken met zijn eigen teeken en. bovendien nog met een Leeuwtje.

Alzoo ijk van balansen en vermelding van ijkmerken. Zou dit Leeuwtje niet hetzelfde zijn, dat nog voorkomt op de instrumenten van Bourjé, enz. en vastgesteld is bij art. VI, K. B. 6 Maart 1819 (Stbl. n°. 8)?

De ijk zal door dien ijkmeester geschieden op verzoek van belanghebbenden tegen een bij instructie vastgesteld loon. Eene maand na de afkondiging van dit Placaat mochten geen andere dan Troysche gewichten en dan nog wel geijkte bij goud- en zilversmeden voorhanden zijn. Om hier toezicht op te houden zouden Deken en Gezworens van een goudsmidsgild steeds onder zich hebben een door den ijkmeester gejusteerd gewicht van 2 of van 4 mark. Zij zullen viermaal pei jaar onverwachts de balansen en ge■ wichten der goudsmeden inspecteeren; indien zij dit nalaten verbeuren zij zelf een boete. Vinden zij bij hun bezoek overtredingen dan kunnen zij beboeten en zelfs foutieve of valsche balansen en gewichten stukslaan.

Maar voor meerdere zekerheid zal één keer in de drie jaar de gezworen ijkmeester persoonlijk verifieeren,

6

Sluiten