is toegevoegd aan uw favorieten.

Zions roem en sterkte of Verklaaring van de Nederlandsche geloofsbelijdenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN OOD EN ZIJNE VOLMAAKTHEDEN.

97

drie zijn er, die getuigen in den hemel, de Vader, het Woord en de § Heilige Geest; en deze drie zön een. e

m*»i*uY-rfa£ *Waa/om 8tf: een Geest van oneindige volmaaktheid, bestaande in drie Personen?

Antw. Omdat God zich alzoo in Zijn woord geopenbaard heeft en niemand kan gezegd worden den waren God recht te kennen

tl »„Ct w,eet^n .Wien de 8°dheid en goddeip wezen toe ?e schrijven is. Gal. 4 : 8. Maar toen, als gij God niet kendet, diendet gij degenen, die van nature geene goden zfln. menuet.

Vraag. Hoe luidt onze Belijdenis ? [ Antw. Dat God is een, eenig en eenvoudig geestelijk wezen

Vraag.- Waarom noemt gij God een wezen? I «ii- L ■ at ,.Hij is van Zichzelf. bestaat door Zichzelven en aan 3 liW-h1"1! ^Zen e" bestaan geeft, overeenkomstig Loï HÜ ik m^iNWJh I^zal,ZyN' die ZIJN zal; ook zeide ri;,h. Z JN., heeft tot u,'eden gezonden. Opênb. 1 • 4 Genade en vrede zij u van Hem die IS, die WAS, en die KOMEN zal!

Vraag. Is God een GEESTELIJK WEZEN ?

I AZ%; Ja- J?h- 4 : 24 G0L» is een GEEST en die Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid.

Antwf' ZVS&tS^ ^ ^ ^ °°d °eeSt iS?

m^o0nl^h*ame,iik is' 5and- 17 : 291 wfl dan. zflnde Godsgeslièfifc [moeten niet meenen, dat de godheid goud of zilver of steeri 3 Eu daef Ldc°L jnenschenkunst en bedenking gesneden zfin. Ii het Eïlt, At 55hrift somtlids menschelijke leden aan God toeschrijft •

zulks geschiedt óm onze zwakke bevatting te hulp tekomen en moet hltoos oneigenffifc van God verstaan worden, zoó dat de öógën be-

ïï^t" Zii2f a,*etendl*»<». * handen ZHne almacht, de voeten Zijne tegenwoordigheid, en vaardiahai/i t,..i ' ^ijne

za?' i°Tjn\ht^aariT Iï^en "'emand ooit gezien heeft, en nimmer zien z«u. i nm. 1 : 17. Uen Koning nu der eeuwen, den onverderfeliiken den onzienlHken, den alleen wijzen God zij eére^heeSedin' alle eeuwigheid Is het nu dat God veelmalen gezegd wordt gezien te zijn geweest gezien te worden, of gezien fe zullen worden de natuur der zaak leert, dat dergelijke spreekwijzen anders tVverstaan zijn, nademaal de Heere zelf zegt: Gij zoudt Mijn aangezien?nirf TeLZia:Ju&nt MR,zal geen «nensch zien en I^^ËxSSr aS hi'm 0nafbeeldbaar: Die op geenerlei wijze kan, noch mag afgebeeld worden, al is het dat de Schrift ondeV zinnebeeldige namen vm K.d uPu Ziin% volmaaWheden spreekt, want : bij wien zult Gij God DegSn'^°H rtf,gel?£nlft..2U,t «« Hem toepassen. J<£. 40 : HL wlJ?Ieü he.eft zuIks "'tdrnkkelijk verboden. Deut. 4 : 15 16 Wacht u dan wel voor uwe zielen: want gü hebt geen geliikenis

f S^T,?18 d? Heere °P Horeb uit hit middef dësvuure tot ■ sprak, opdat gij u niet verderft, en maakt u iets gesnedens degehjken.s van eenig beeld, de gedaante van man of vrouw! enz.

i A. Rotterdam

7