Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10

statistiek was ze dus onder de cijfers van den export naar Duitschland begrepen. In de laatste jaren is echter ook melding gemaakt van rechtstreekschen uitvoer naar Polen. In 1920 was de onmiddellijke uitvoer van gezouten haring naar dit land zeer belangrijk n.1. volgens de Nederlandsche statistiek niet minder dan 8 272000 K.G., daarna verminderde hij echter sterk n.1. tot 2 435 800 K.G. in 1921 en 504 700 K.G. in 1922.

Ook aan dezen achteruitgang droeg alleen de toenemende verarming der bevolking schuld. Deze was daardoor hoe langer hoe minder in staat, de zeer hooge prijzen in Poolsch geld, welke voor onze haring gevraagd moesten worden, te betalen en ging meer de voorkeur geven aan goedkoopere haringsodrten. Daarvoor kwam natuurlijk om den lagen prijs vooreerst in aanmerking de Noorsche haring. De Schotsche haring schijnt echter soms goedkooper en soms duurder dan het Hollandsche product aangeboden te zijn. Zoo betaalde de importhandel in Polen voor de Schotsche haring in 1920 32 000 en in 1921 45 000 Poolsche marken per ton, terwijl dé prijs van onze maatjesharing te Warschau en Lodz bedroeg in 1920 50000 en in 1921 eveneens 45 000 Poolsche marken per ton. Te Danzig werd genoteerd voor Crown Fulls 430 a 440, voor Crown Matfulls 410 a 420, voor Crown Matties 380 a 390 en voor Matties 350 a 360 Duitsche marken per ton en voor onze prima, kleine volle 375 a 400 en voor de niet uitgezochte 320 a 330 Duitsche marken per ton.

De onzekere toestanden in Polen noopten voorts onzen exporteurs voorzichtig te zijn met hun betalingsvoorwaarden en dit was voor het doen van zaken niet erg bevorderlik. Gewoonlijk geschiedt de betaling in Duitsche marken c.i.f. Danzig, waarvan 20 a '50 pet. vooruit.

Aan belanghebbenden bij den haringexport wordt aanbevolen, evenals de Duitsche handelaars, zelf met monsters van hun waren naar Polen te gaan; daardoor zouden zij aan de concurrentie beter het hoofd kunnen bieden.

Nederlandsche, Schotsche en Noorsche haring wordt in Polen zelf gerookt; waardoor de invoer van bokking van zeer geringen omvang is.

Rusland en de. De export van Hollandsche haring naar Rusland was vroeger randstaten. inSgeiijks voor een zeer groot deel in handen van Duitsche kooplieden, in de Duitsche Oostzee-havens gevestigd. Omtrent derivomvang van dien export zijn geen cijfers beschikbaar; hij moet echter nie,t gering zijn geweest.

Sinds Rusland in verschillende deelen uiteengevallen is, komt het als afzetgebied voor onze haring echter weinig meer in aanmerking. Een regelmatige handel met het grootste, thans door de bolsjewisten geregeerde, gedeelte van het voormalige Keizerrijk is door de politieke, sociale en economische verhoudingen daar te lande ' vrijwel onmogelijk. Door tusschenkomst van handelsvennootschappen, welke zich in het bijzonder op den import- en exporthandel met Rusland toeleggen, wordt nog wel haring daarheen uitgevoerd, doch slechts in betrekkelijk geringe hoeveelheden. Volgens de Nederlandsche

Sluiten