Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 10 —

eener voordracht om veertien winkels te bouwen, teneinde niet door de consumenten verlangde visch duurder dan bij het particulier initiatief der venters te verkoopen, en aldus in twintig winkels de duurte te „bestrijden", bij de heeren van de Keizersgracht beschouwd wordt als een revolutionaire daad der bourgeoisie. Deze wereld is altoos nog een tikje maller, dan ge meent te hebben ontdekt. Om dit te bewijzen, nemen we enkele regels uit „Het Volk" over:

In de tegenwoordige verhoudingen heeft een kwaadaardig verzet tegen onze gemeente-politiek, als waarvan de Amsterdamsche beslissing getuigt, ook deze beteekenis, dat dezelfde bourgeoisie, die moord en brand schreeuwt tegen „de Revolutie", en zich daartegenover beroept op de „normale evolutie" der maatschappelijke verhoudingen, op het beslissende oogenblik alles saboteert, wat naar die ontwikkeling zweemt. Troelstra wees hier uitvoerig op in zijn Kamerrede bij het anti-Revolutieontwerp. Terwijl men eenerzijds het schokmatig ingrijpen als misdaad uitjouwt, belet men tegelijkertijd alles wat in de richting gaat van rustige vernieuwing eener vermolmde samenleving. Zoo forceert men het verzet, waartegen men zich heet te keeren. En de ware wegbereiders der „Revolutie" heeten niet Troelstra of Van der Goes, maar Douwes en Nolting. Het naargeestig filisterdom bereidt den chaos voor, dien zij toch zoo vreezen. En, natuurlijk, de dwergen van wat in Holland bolsjewisme heet, rijden in een roodgelakte vuilniskar, bij wijze van volgkoets, achter deze trieste begrafenis der „ maatschappelij ke evol u tie" aan.

Dit schilderachtig proza staat werkelijk ongeëvenaard daar, zelfs in de kolommen van „Het Volk". Weken lang hebben we in dit edele orgaan kunnen lezen, dat de revolutie eigenlijk is uitgevonden door de firma Ruys, Heemskerk en Co., teneinde beangste bourgeoisie voor zich te winnen bij de stembus. Nu vindt op haar beurt de redactie van „Het Volk" de

Sluiten