Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan het licht bij bet overhandigen van het Oostenrijksdie ultimatum aan Servië. Ook deze nota vond bijna overal instemming, alleen te St. Petersburg niet. Men leze slechts het rapport, dat de Oostenrijksche gezant te Parijs aan zijn Regeering zond over het onderhoud, dat hij, bij de mededeeling van het Oostenrijksche «ultimatum aan Frankrijk, met den plaatsvervangenden Franschen MinisterPresident had (Oostenrijksch Roodboek 11):

„Zoo juist den Minister van Justitie, die den afwezigen Minister van Buitenlandsche Zaken vervangt, de opdracht van 22 dezer voorgelezen en copy achtergelaten. De heer Bienvenu-Martin, die door de Parijsche ochtendbladen reeds eenigermate op de hoogte was van den inhoud van onze démarche te Belgrado, scheen door mijn mededeeling tamelijk onder den indruk. Zonder tot een verdere bespreking van den tekst over te gaan, gaf hij bereidwillig toe, dat de gebeurtenissen van den laatsten tijd en de houding van de Servische Regeering een energiek optreden van onzen kant geheel begrijpelijk deden schijnen.

Punt 5 van de te Belgrado overhandigde nota scheen vooral de aandacht van den

10

Sluiten