is toegevoegd aan je favorieten.

De archieven van het St. Anthony-Gasthuis te Leeuwarden 1425-1813

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

311

183. 1570 Juli 20.

Margriet», gravin van der Marck en Aremberge, bevestigt den koop van eene jaarlijksche rente, groot 195 gulden, door wijlen haar gemaal voor 3250 gulden aangekocht van Eelco van der Haule, executeur testamentair van Jhr. Balthasar van Warkutsch. Zij draagt den drost van Terschelling op de achterstallige renten over de drie laatste jaren te voldoen en deze rente voorts jaarlijks te betalen, doch behoudt zich het recht voor haar binnen vijf jaar tegen 3250 gulden in te lossen.

Onderschreven opten XXen July XVc tseventich.

Inv. no. 934a. Afschrift van 11 Maart 1607, geteekend door den secretaris van Leeuwarden, H. Gualtery. Papier. N.B. Zie Oork. no. 186.

183. 1570 Juli 26.

Heer Symon Spanneburger verklaart, dat hij de 70 goudgulden, welke Georgien van Roerda als toehaak bij de ruiling der huizen in de Groote Kerkstraat heeft gestort, uit handen van de voogden van het St. Anthony-Gasthuis terugontvangen, en deze som, ten behoeve der prebende, belegd heeft bij Pieter van Cammingha, die deze verklaring bevestigt.

Actum Lieuerden XXVIen July anno 1570.

Inv. no. 887. Oorspr. Papier. Met opgedrukt zegel in roode was, van Pieter van Cammingha. N.B. Zie Oork. no. 1616.

184. 1571 Maart 31.

Pieter Poppes en zijne vrouw Aeff Wybedochter verklaren aan Johannes Gerryts en Geel Lippedochter een huis op de Nywe Werrelt bij het stadsbolwerk verkocht te hebben voor 340 goudgulden.

Opten laesten Martii anno XVc een ende tzeventich.

Inv. no. 748. Oorspr. Papier. Met opgedrukt stadszegel in groene was.

185. 1571 Juli 10.

De voogden van het St. Anthony-Gasthuis verklaren Syurdt Pieterszoon en Sydts Binnertsdochter als proveniers in het gasthuis te hebben opgenomen en de daarvoor gestorte