Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

wijze van hen mocht verwacht worden. Natuurlijk, niet steeds worden aller wenschen vervuld, niet alles wat Dr. Kuyper deed, was allen aangenaam, maar het was niet te merken, dat daarover anders dan binnen 's monds werd gemeesmuild, of hoogstens de malcontenten onder elkander aan hunne malcontentie uiting gaven. Voor het oog der wereld zag men zelden anders dan den diepsten eerbied voor hem, die immers de gevierde Leider was! Het heeft mij dikwijls getroffen, welk een groote mate van onoprechtheid er heerschte in de verhouding totDr. Kuyper.

Het is bekend, dat Dr. Kuyper's menschenkennis te kort schiet, dat hij, aan wien niemand fijn politiek instinct kan ontzeggen, in zijn eigen levenspolitiek allerminst voorzichtiglijk heeft gewandeld. Hij was te gevoelig voor het streelend woord en heeft te weinig bedacht, dat zelfs onder hen, die zich gaarne Christenen noemen, er toch maar zelden een gevonden wordt, die zichzelven de naaste niet is. Er zijn er tot hem gekomen, waarvan het psalmwoord geldt: „Zijn mond is gladder dan boter, maar zijn hart is krijg; zijne woorden zijn zachter dan olie, maar dezelve zijne bloote zwaarden."

En nu is dit het bezwaar, dat ik tegen het geschrift der Heeren heb, dat zij, die daarin aan Dr. Kuyper ten laste leggen, wat ieder onzer wist, dat hij namelijk tegenover broeders uit eigen kring niet steeds deed zooals de broederlijke liefde eischt, dit nu op deze wijze aan hem en aan de wereld voorleggen. Als zij schrijven, blz. 29: „Want welke bejegening hebben zich allerlei personen uit onzen kring niet moeten laten welgevallen! Wij laten mannen buiten onze partij onvermeld," dan kunnen zij er op rekenen het applaus der gansche wereld te verwerven, omdat daarmede de snaar wordt aangeraakt, die het fijnste trilt bij Dr. Kuyper's vijanden. Maar dan kan ook niet worden ontkend, dat in dat applaus tevens het oordeel over de Heeren zeiven gaat.

Dit is een vergrijp tegen de broederlijke liefde, een vergrijp in dit geval te pijnlijker, omdat er in de vijandschap, die Dr. Kuyper heeft opgewekt, niet slechts is wat hij aan eigen

Sluiten